Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2017-11-20

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2015/755-214
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se
Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Nybackakvarteret


Nacka miljövårdsråd har tagit del av handlingarna. Vi tackar för svaren som vi fått, på vissa av våra frågor. Vi ser era synpunkter som både positivt varvat med negativt, mest på grund av att det väcker nya frågor och funderingar.

Det är bra att använda mark som redan idag är exploaterad och där närhet till service och kommunikationer redan finns.


Miljökonsekvenser

Miljöredovisningens rekommendationer och slutsatser visar att planförslaget behöver ändras på ett antal punkter. Miljöfrågorna kommer som så ofta i kommunens detaljplanering in sent i processen, vilket försämrar våra möjligheter att uppnå miljömålen på kommunal nivå – detta borde otvivelaktigt komma först.

Vissa av våra punkter kvarstår och några har tillkommit:

  • Mjuka övergångar mellan hårdgjorda och gröna ytor inom kvarteren behöver säkras i genomförandet så att karaktären av "hus i park" kan bibehållas.

  • Planförslaget säkerställer inte skyddet för värdefulla träd. En ek föreslås vara kvar men det nämns att den kanske inte klarar föreslagen bebyggelse. Ändring så eken, samt flera värdefulla träd, säkras behövs.

  • De LOD-åtgärder för dagvattnet vilka föreslås måste genomföras för att uppnå berörda miljökvalitetsnormer.

  • Angöring med bil till bostadshus via gång- och cykelväg innebär en stor risk för oskyddade trafikanter och strider mot kommunens mål. Detta är en viktig punkt i Länsstyrelsens remiss om infrastrukturförsörjning 2018 till 2029.

  • Den planerade takgården på förskolan har slagskugga på morgonen, full sol krävs för att kunna skapa en god miljö för barnen. Det kan även bli blåsigt bredvid husen då de är förhållandevis höga. Vidare skriver ni att det ska vara dagliga utflykter då Boverkets regelverk kring den naturliga lekytan för barnen utomhus inte uppfylls. Är det verkligen något Planenheten har mandat att bestämma om?

  • Vattnet ska av allt att döma ledas vidare till Skurusundet, där dagvattnet rinner ut. Redan idag är vattenkvalitén dålig. Det är därför av största vikt att inte föroreningsmängden ökar. Hur är planen upplagd för att uppfylla detta?

  • Boende norr om Edövägen kommer att drabbas av skuggor från denna bebebyggelse och av buller från ökad trafik på Edövägen.

Byggnaderna

När man konstaterat att förskolan inte kunde få rimligt stor gård inom planområdet borde man ha tagit bort huset närmast öster om förskolan istället för att utvidga planområdet genom att stjäla delar av parken.

Idag finns det möjlighet att både bygga klimatsmart med ny teknik och koldioxidneutrala material vid nybyggnation. Lika så att bygga lustfyllt för ögat. Det behövs vidare variation i färg och form för att bidra till en trygg och säker boendemiljö. Det offentliga rummet ska vara för oss alla. Det ska skapa lugn och tillit – inte särskilja oss människor.

Hur glada blir vi att komma hem till ett svartmålat hus? Eller av att gå i ett kvarter med mörkt målade hus mer likande dystra skokartonger än glada hus med terrakottafärgade tak eller med grönt av växter? Färger och former betyder mycket för hur vi människor "känner oss", vilket bidrar med att inge ett lugn och ge glädje i stadsmiljön.

Hustaken bör användas som gröna tak och andra takparker för att öka resiliensen mot nederbörd. Det är Kocktorpssjön som får det mesta vattnet och det rinner vidare till Kvarndammen. Denna sjö har hög ekologisk status och måste värnas - hur säkerställs detta?

Vattnet leds sedan vidare till Skurusundet där dagvattnet rinner ut. Redan idag är vattenkvalitén dålig och det är av största vikt att inte föroreningsmängden ökar. Hur gör man detta?

Möjligheten att även ha solpaneler på taken bör undersökas.

Av parkeringsplatserna bör hälften utrustas med möjlighet att ladda elbilar och elsystemet dimensioneras för att man i ett senare skede utrustar samtliga platser med laddningmöjlighet.

I planen är det tänkt att det skall finnas affärer och café/restaurang längs Edövägen. Om människor skall vilja stanna till och sätta sig och dricka kaffe måste miljön vara trygg och attraktiv. Hur har man tänkt sig detta?


Trafiken

Planering kring transportlaget bör främst rikta sig till cykeltransfer. Cykel bör vara det främsta transportslaget i planeringen. Vidare bör byggandet av infartsparkeringar för cyklar intensifieras – allt för att vi ska minska de alarmerande koldioxidutsläppen. Det behövs även ett mer jämlikt tänk kring tillväxten av cykeltransfer, det ska exempelvis vara säkert och tryggt i den miljön för människorna vilka både bor och/eller vistas i området. Även kvinnor ska utan rädsla kunna cykla till bussen eller affären, idag är det flest män i medelåldern som cyklar.

Vidare är biltrafiken, öster om området, svårt bulleralstrande. Buller, som dånande och mullrande ljud från exempelvis biltrafik, påverkar oss människor starkt. Ett ständigt buller ligger som ett latent täcke och går inte att slänga av sig, även om vi vänjer sig vid ljudet. Det gör att kroppen ständigt går på högvarv och människorna vilka utsätts för bullret kan komma att löpa större risk för hjärt- och kärlsjukdomar.


Den sociala dimensionen

Att bygga för alla människor i Nacka i alla åldrar borde vara normrådande. Det skulle vara möjligt att upplåta exempelvis någon av byggnaderna till äldreboende och några till studentlägenheter. Det är viktigt att dagbefolkningen tillåts vara i alla åldrar. Det medför inte bara en naturlig dominoeffekt av att tryggheten i området blir god, utan det medför även att tilliten blir så hög som möjligt. Det medför även att det offentliga rummet blir till för alla.

Ur Trygghetsundersökningen 2015 från Brottförebyggande rådet (BRÅ) går det att läsa:

  • Kvinnor i ytterstaden känner sig mer otrygga än män i innerstaden. Unga tjejer känner sig både otrygga i skolan och i offentliga miljöer. Hälften av flickorna i Farsta, Skärholmen och Spånga-Tensta uppger att de känner sig otrygga om de går ut sent en kväll i sitt område. – www.bra.se

Det är med största sannolikhet överensstämmande för befolkningen i Orminge (för att bara nämna ett exempel) som i andra ytterområden. Med andra ord, det offentliga rummet är delat mellan könen. Ska kvinnor och flickor fortsätta att känna sig otrygga i sin bostadsmiljö, sin hemmiljö?För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/yttrnybackakvarteret.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se