Introduktion till remissen:
Ändring av detaljplan för Ormingehus

Man vill utöka ytor för garage och göra delar av allmän plats till kvartersmark samt anlägga padelbanor.

Här finns ärendet om nu beslutad detaljplan för Ormingehus.

Samrådsförslaget till ändring av detaljplan för Ormingehus finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2022-05-30 i Nacka stadshus och på biblioteket i Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget till ändring av detaljplan skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2021/148, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2022-05-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2022-05-30.

Granskningsförslaget till ändring av detaljplan för Ormingehus finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2022-12-01 i Nacka stadshus och på biblioteket i Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget till ändring av detaljplan skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2021/148, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2022-12-01.

Miljö- och stadbyggnadsnämnden antog detaljplanen, 2023-01-25.

Detaljplanen vann laga kraft, 2023-02-22.

Kommunens handläggare är planarkitekt Emelie Greiff, 070-4317940.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-02-28