Introduktion till remissen:
Detaljplan för nya Kristallens förskola.

Man vill bygga en förskola på Eklidens skolas parkering, söder om idrottsplatsen, och den närmaste skogen.

Trafikförhålladen på platsen är urusla, biltrafik hit stör verksamheten i skolor och idrottsanläggningar och utsätter elever för trafikfara. Den presenterade trafikutredningen är helt undermålig, de verkar inte ens fått klart för sig hur man idag kör bil till platsen och har kallat gång- och cykelvägar för "lokalgata" och kallat en grusad fotbollsplan för "Grusad p-yta". Man avser att ta både natur och idrottsområden i anspråk för tillfällig parkering.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-05-02 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek och inte på samrådsmöte.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2016/320, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-05-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2017-05-02.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-08-23 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2016/320, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-08-23.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående granskningsförslaget, 2017-08-23.

Planen vann laga kraft 2018-10-18.

Kommunens handläggare är planarkitekt Therese Sjöberg, 08-7189362.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-10-18