Introduktion till remissen:
Detaljplan för verksamhetsområde vid Orminge trafikplats.

Man vill anlägga ett litet verksamhetsområde med bensinstation. För detta vill man bygga ytterligare en rondell i Ormingeleden enbert för infart till detta område. Marken är idag ett skogsområde.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2022-02-02 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett planerat öppet hus i Nacka stadshus torsdag 20 januari 2022 ställdes in.

Ett digitalt samrådsmöte hölls 25 januari 2022 kl. 17:00-18:30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2013/543-214, 131 81 Nacka, senast 2022-02-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2022-02-02.

Kommunens handläggare är projekjtledare Erik Wiktorsson och planarkitekt Magnus Bohman 08-718 80 97.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-02-02