Introduktion till remisserna:
Fem återvinningsstationer

Man vill permanenta fem existerande återvinningstationer på olika platser och samtidigt i de flesta fall bygga ut dem.

Det gäller följane platser:

Samrådsmöten i form av öppet hus anordnades

Vid dessa möten kunde man även diskutera återvinningsstationer på andra platser.

I de flesta fall sätts det upp plank eller staket vid återvinningsstationerna. Planeringen tycks ha utgått från att den som beger sig till återvinningen kommer med bil snarare än går eller cyklar.

Samrådsförslagen fanns tillgängliga på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2015-03-16 i Nacka stadshus, på biblioteket i Forum samt i lokala bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslagen skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-03-16, ange ärendenumret för respektive återvinningsstation i ärenderaden.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslagen, 2015-03-16.

De nu aktuella utställningsförslagen fanns tillgängliga på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2015-10-01 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum, samt lokal information på biblioteken i Orminge och Älta.

Synpunkter på utställningsförslagen skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-10-01.

Den som inte framfört synpunkter på förslagen senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslagen, 2015-10-01.

Kommunens handläggare är Planarkitekt Thomas Magnusson 7189359 och Avfallshandläggare Katarina Södergren, 7189075.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-15