Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2015-10-01
Nacka Miljövårdsråd
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se
Yttrande över granskningsförslag för återvinningsstationer KFKS 2014/842,843,844,845 och 846-214


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av handlingarna och önskar komma med synpunkter.

Vi tillstyrker att dessa fem återvinningsstationer blir permanenta.

Återvinningsstationen i Saltängen får ny placering som tyvärr tar mark i anspråk, fördelen är bl a busstrafiken inte blockeras av bilburna återvinnare. Modifieringarna av fyra övriga av stationerna är i huvudsak rimliga men man har i lite väl stor utsträckning verkat förutsätta att de som kommer med material till återvinning använder bil. Det vore bättre med fler återvinningsstationer, med mindre utrymmeskrav per station, nämare bostäder utformade för att man i första hand ankommer till fots eller med cykel. När Nacka "bygger stad" är en sådan design på återvinningsstationerna en nödvändighet.

Det är viktigt att en återvinningsstation har en rimlig belysning så att man t ex lätt ser ett föremål som tappats på marken. Det är praktiskt om kärlen för kartong och för plast står intill varandra, det underlättar för den som på plats delar på en förpackning som består av båda dessa material.

Vi vill passa på att allvarligt kritisera bristen på planering för återvinningsstationer i Nacka planprocesser. I programmet för centrala Älta finns ingen plats utpekad för återvinningsstation trots att planområdet nu har två stycken. Likaså saknas tydlig planering för återvinningsstationer i planprogram för centrala Nacka, för Planiaområdet och Nacka strand. Motsvarande gäller även många detaljplaner.

Tyvärr har alltså kommunen försummat att följa Översiktsplanen där det står (sid. 60): "Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplanläggning. Om program utarbetas sker detta i programskedet."

Vi förutsätter att återvinningsstationer i fortsättningen planeras redan vid upprättande av planprogram samt givetvis vid detaljplanering.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta yttrande är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/yttratervinningsstationer.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se