Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sickla stationshus.

Man vill bygga ett ca 23 våningar högt hus som skall inrymma västra uppgången från tunnelbanestation Sickla.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett samrådsmöte i form av ett öppet hus i Nacka stadshus måndagen den 9 december 2019 kl.17.30-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2020-01-08 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2016/891, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-01-08.

Nacka Miljövårdsråds samrådsyttrande, 2020-01-08.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2020-07-13 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2016/891, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-07-13.

Nacka Miljövårdsråds granskningsyttrande, 2020-07-13.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2020-12-14.

Detaljplanen vann laga kraft 2021-12-02.

Kommunens handläggare är planarkitekt Terese Karlqvist 08-7189479 och exploateringsingenjör Matilda Sahl 08-7189708.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-12-10