Introduktion till remissen:
Detaljplan för Nya gatan, stadshusområdet

Man vill bygga bygga fyra stadskvarter mellan Värmdövägen, Vikdalsvägen och Nacka stadshus.

Planerat som standardförfarande, d.v.s. bara samråd, ej granskning, men nu blir det ändå granskning.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-11-22 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls måndag 14 november 2016 17:30-19:30 i utställningshallen i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/967-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-11-22.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2016-11-22.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-06-20 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/967-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-06-20.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 20 juni 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2017-06-20.

Kommunens handläggare är Jerk Allvar, och Kurt Hallgren.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-06-20