Introduktion till remissen:
Detaljplan för Bågvägen-Åbroddsvägen i Kummelnäs.

Sommarstugeområdet Bågvägen-Åbroddsvägen i Kummelnäs föreslås få kommunalt vatten och avlopp och i samband med detta en övergång från fritidsbebyggelse till permanentbebyggelse. Här föreslås att praktiskt taget alla tomter delas i två tomter, att det på en tomt byggs 10 radhus samt att en förskola och 5 radhus tillkommer på kommunal naturmark.

Detaljplaneförslaget presenterades två gånger vid öppet hus i Nacka Stadshus, Granitvägen 15, den 24 september och 2 oktober 17.30 - 19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2014-10-17 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/116-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-10-17.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2014-10-17.

Utställningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2017-05-31 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/116-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-05-31.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2017-06-05.

Kommunfullmäktige antog detaljplaneförslaget, 2017-12-11.

Detaljplanen är överklagad.

Kommunens handläggare är Torkel Lindgren, 08-7189444.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-10-18