Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-10-17
Nacka Miljövårdsråd
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2002/116-214
Planenheten
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se


Remissvar angående samråd för förslag till detaljplan för Bågvägen och Åbroddsvägen i Kummelnäs


Nacka Miljövårdsråd är positivt till att komunalt vatten och avlopp införs i planområdet samt föreslagna förbättringar av vägnätet.

Vi tycker dock det är viktigt, att förändringarna genomförs med stor hänsyn till den befintliga naturmarken inom området och närområdet, som till stora delar har höga naturvärden, delvis är nyckelbiotopsområde samt även naturreservat.

Nacka Miljövårdsråd tar inte ställning till kostnaderna för projekten och kostnadernas fördelning mellan kommun, boende och ev. flera.

Vi vill dock lämna följande synpunkter:

  • Vi tycker det är bra, att skogen bevaras i stor utsträckning.

  • Mark, som tidigare varit markerad som prickmark, men nu ändrats, tycker vi skall behållas som prickmark.

  • Vi är positiva till förläggning av förskolan, men tycker att man bör vara varsam och inte fälla alltför många träd på förskolans område.

  • En del skaftvägar blir för branta med föreslagen tomtdelning, varför aktuella tomter ej bör delas.

  • De fem radhusen bör inte byggas. De förstör karaktären i området och blockerar dessutom en naturlig spridningskorridor för växter och djur. Finansiering av projekten, som anges som orsak till radhusen, måste lösas på ett bättre sätt.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/bagvagen.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se