Introduktion till:
Fisksätra Marina, Erstavik 26:248, 26:608 m fl.

Kommunen vill bygga en pir vid Fisksätra Marina. Den ska bl a användas av båtar som inom projektet HAMN som ska visa hur slaget om Stäket 1719 gick till, ett museum ska anläggas i Fisksätra. Detta projekt har fått EU-bidag.

Kommunen har antog 2011 endast ett start-PM innan frågan om tillstånd för vattenverksamhet behandlades.

I samband med detta vill Nacka Pir AB ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för att fördubbla marinan så att den kan ta emot ca 600 båtar mot ca 300 idag. Utbyggnaden skulle ta en del av Skogsö naturreservat i anspråk.

De vill även fylla ut mer för att få plats med sjöbodar och anlägga en nedfartsramp. Samtidigt vill de beviljas tillstånd till nuvarande verksamhet som tillkommit utan alla tillstånd som krävs.

Brev till Nacka Miljövårdsråd om samråd angående vattenverksamhet.

Samrådsuderlaget för vattenverksamher finns här.

Här finns mer detaljerad information.

Synpunkter på vattenverksamheten skulle vara vara inne till Henrik Almstedt, Nacka Pir AB, Box 265, 133 02  Saltsjöbaden senast 2012-06-01.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående vattenverksamhet, 2012-06-01.

Nacka Pir AB (omdöpt till Saltsjö Pir AB) har hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökt om att anlägga och bibehålla flytbryggor m.m. vid Fisksära marina, en miljökonsekvensbeskrivning har ingetts.

Handlingarna i målet finns på domstolens kansli, Augustendalsvägen 20, och hos aktförvararen Johanna Brolin, Stadsbyggnadsservice, Nacka kommun, 131 81 Nacka, 08-7188000.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen skulle inges skriftligen i sex exemplar med angivande av domstolens målnummer M 3752-12 till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka Strand (e-post mmd.nacka@dom.se) senast 2013-02-05.

Nacka Miljövårdsråds yttrande till Mark- och miljödomstolen, 2013-02-04.

Domstolen sände oss denna underrättelse (pdf-format), här har man nu begränsat sig till marinans fastinghet (Erstavik 26:608). Svar senast 2013-05-03.

Nacka Miljövårdsråds andra yttrande till Mark- och miljödomstolen, 2013-05-03.

Saltsjö Pirs nya ansökan och ritning, ingiven till domstolen 2013-10-09.

Mark- och Miljödomstolens dom i mål M 3752-12 gällande Fisksätra marina, 2013-12-20.

I juli 2014 presenteras en detaljplan för Fisksätra marina. Vad gäller vattendelen verkar den överensstämma med domstolbeslutet av 2013-12-20 medan anläggningarna på land inte tidigare behandlats.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i Fisksätra marina, marincentret 27 augusti 2014 kl. 17.00-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2014-09-17 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2011/237-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-09-17.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2014-09-17.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-05-28 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2011/237-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-05-28.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningdsförslaget, 2015-05-28.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2015-12-14.

Saltsjöbadens Naturskyddsförening och Nacka Miljövårdsråd överklagade kommunfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen, 2016-01-12.

Länsstyrelsen avslog överklagandet av detaljplanen för Fisksätra marina, 2016-04-04.

Detaljplanen vann laga kraft 2016-06-10.

Nacka kommuns handläggare är Emma Färje Jones, 7187940 och David Arvidsson, 7188343.

Saltsjö Pir ABs handläggare var Henrik Almstedt, 7171405.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-12-27