Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2012-06-01

Nacka Pir AB
Att:  Henrik Almstedt
Box 265
133 02   Saltsjöbaden
Kopia:  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,  Nacka kommun,  131 81   Nacka

Remissvar angående vattenverksamhet, Fisksätra Marina

Nacka Miljövårdsråd har givits möjlighet att yttra sig om vattenverksamhet avseende Fisksätra Marina.

Under förutsättning att kommunen bygger den planerade piren är det en rimlig konsekvens att Fisksätra Marinas flytbryggor flyttas så att de ansluter till denna pir.

Emellertid anser vi att den föreslagna utbyggnaden, en fördubbling av antalet småbåtar, är en alltför stor utbyggnad av marinan.

Vi motsätter oss bestämt att småbåtshamnen skulle tillåtas att ta delar av Skogsö Naturreservats vatten i anspråk. Speciellt motsätter vi oss den föreslagna fatighetsregleringen att delar av Skogsö 2:24 (Skogsö Naturreservat) överförs till Marinans fastighet Erstavik 26:608.

Vid muddringar och utfyllnader i området är det av synnerlig vikt att att tillräckliga åtgärder vitages för att undvika grumling av vattnet.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman,   ordförande
Detta svar finns på webben som http://www.nackamiljo.se/vattenfisksatramarina.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se