Introduktion till Trafikverkets remiss:
Ältastråket, cykelstråket utefter Ältavägen.

Om regional cykelplan för Stockholms län.

Om Nackas cykelplan.

Trafikverket har studerat Ältastråket för att bredda cykelvägen och förbättra det.

Samrådsunderlaget från 2015 finns tillgängligt på Trafikverkets webbsidor.

Synpunkter på samrådsförslaget från 2015 skulle ha varit vara inne till trafikverket@trafikverket.se eller Trafikverket, 172 90 Sundbyberg 2015-08-25. Nacka Miljövårdsråd fick dock respit med svaret till 2015-09-10.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget 2015, 2015-09-10.

Från 2016-01-25 fanns en samrådshandling, en landskapsanalys och 13 stycken plankartor (flygfoton) med föreslagen breddad cykel- och gångväg inlagd. Vidare fanns kartor över borrpunkter. Samrådsmaterialet ska ha funnits från 2016-01-25 till 2016-02-22 i Älta bibliotek, Nacka stadshus och på Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna.

Lästips: Det är i dokumentet "PM landskapsanalys" konsekvenserna beskrivs, den som kallas "samrådshandling" är mer ett bakgrundsmaterial.

Man ville leda cykel- och gångstråket på en ny bro över Ältavägen norr om Kolarängen. Vidare räta ut dubbelkurvan mellan parkering och elskåp norr om Hellasgården på parkeringens bekostnad. Däremot har man inte ordenligt tänkt igenom anslutningar till andra cykel- och gångstråk.

Under ombyggnaden ville Trafikverket ha tillfällig nyttjanderätt till omfattande naturområden, troligen blir det svårt att återställa dessa. Våtmarken och ett antal villatomter utefter Ältavägen kommer att påverkas genom att man vill ha nya slänter eller skärningar.

Trafikverket kallade till samrådsmöte måndagen den 1 februari 2016 kl. 18.00-20.30 i Stavsborgsskolan (Ljushallen), Almvägen 2. Allmän information väntas vara klar ca kl. 19.20 därefter möjlighet till enskilda samtal. Dessa bilder visades under presentationen.

Synpunkter på 2016 års samråd skulle vara inne till investeringsprojekt@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Stockholm, Box 810, 781 28 Borlänge senast 2016-02-22, ange diarienummer TRV 2015/57782.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget 2016, 2016-02-22.

Trafikverket skriver 2016-06-14:

Trafikverket har efter genomfört samråd, och för att projektet ska rymmas inom budget i länsplanen, minskat omfattningen av ombyggnationen längs väg 260, Ältavägen. Det innebär att vissa sträckor inte längre planeras byggas ut.

Enligt Trafikverkets nya planerar breddas gång- och cykelvägen från stråkets början norr om avfartsrampen från väg 229, Tyresövägen, fram till övergångstället vid Hämplingevägen i Älta samt från kurvan vid Hästhagen fram till bron över till Sickla.

Det reducerade granskningsförslaget finns tillgängligt här på webben samt till 2016-10-03 på Älta bibliotek, Nacka stadshus och Trafikverket, Solna Strandväg 98.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara inne till investeringsprojekt@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Stockholm, Box 810, 781 28 Borlänge senast 2016-10-03, ange diarienummer TRV 2015/57782.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2016-10-03.

Trafikverkets handläggare är Åsa Dolk.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-03