Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, grundad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2016-02-22Trafikverket, Ärendemottagning, TRV 2015/57782
Box 810
781 28  Borlänge
investeringsprojekt@trafikverket.se
stockholm@trafikverket.se
Åsa Dolk, Trafikverket Asa.Dolk@trafikverket.se

Kopia:   Nacka Kommun, Trafikenheten, 131 81  Nacka
trafik@nacka.se
Remissvar på samråd om cykelstråket Ältastråket (väg 260)


Nacka Miljövårdsråd tillstyrker att Ältastråket breddas och förbättras och uppskattar att Trafikverket planerar för förbättrad framkomlighet för cyklister.

Vi uppfattar att Trafikverket tagit alltför lite hänsyn till alla de cykel- och gångvägar som ansluter till Ältastråket och hur korsningarna med dessa ska utformas. Det är uppenbart att flertalet cyklister inte kör hela denna sträcka utan ansluter eller viker av någonstans utefter vägen.

Noterbart är att Trafikverket inte refererat till Nackas cykelplan, slutversionen kallas "Strategi för cykelsatsningar i Nacka". Av denna och av cykelkartor framgår att ca ett dussin cykelvägar ansluter till Ältastråket. Planeringen av korsningar mellan Ältastråket och anslutande cykel- och gångvägar måste givetvis planeras i samarbete med Nacka kommun.

Nedan anges avstånd i kilometer och meter fråm Tyresövägen i enlighet med Trafikverkets plankartor.


Ältastråket från söder mot norr

Ekstubben, korsningen med Oxelvägen och Ältabergsvägen (0/230)

Här ansluter Tyresöstråket. Den första delen (230 meter) av föreliggande förslag klassas i den regionala cykelplanen som Tyresöstråket. Givetvis måste korsningen utformas för att underlätta svängar mellan Ältabergsvägen (Tyresöstråket) och det föreliggande stråket.

Mitt för Älta centrum (0/710)

Här korsar ett viktigt cykel- och gångstråk. Framtida utforming beror av planering för nya Älta centrum.

Almvägen/Solvägen (0/960)

Här korsar viktiga cykel- och gångstråk, tyvärr saknas cykelbanor på anslutande vägar.

Älta våtmark (1/030 till 1/210)

Vi förutsätter att de höga träden i våtmarken ca 1 m från kanten av nuvarande Ältastråk inte skadas. Eventuellt kan istället gräsremsan mellan körbanan och Ältastråket smalnas av.

Erstaviksvägen - Evalundsvägen (1/420)

Här vid rondellen ansluter ett viktigt cykelstråk från Tyresö centrum, angivet som alternativt huvudcykelstråk i den regionala cykelplanen, en väl fungerande cykelvägsförgrening måste anläggas här. Numer är sträckan i sin helhet asfalterad och belyst och kan betraktas som huvudstråk för cykling mellan Tyresö centrum och Sicklaön. Tyvärr saknas cykelbana utefter Evalundsvägen och del av Storkällans väg. Vidare utgör Erstaviksvägen ett viktigt cykelstråk till delar av Älta, Erstaviksbadet, Fisksätra och Saltsjöbaden.

Utanför Älta skola (kring 1/480)

Utanför Älta skola kan man med fördel rödmarkera asfalten på cykelbanan för att göra det tydligare var cyklar ska vara och var fotgängare inte ska vara. Mellan skolentrén och det trafikljusreglerade övergångsstället bör man markera ett övergångsställe över cykelbanan.

Besvärlig sträcka norr om Älta skola (1/600 till 2/000)

De många utfarterna i kombination med backe gör sträckan otrevlig för cyklister. Vid färd söderut (nedför) undviker cyklister gärna att hålla sig på högra sidan av cykelbanan eftersom det är en nedfasning för varje tomtinfart så att cykelvägen där upplevs som en otrevlig och potentiellt farlig "bergochdalbana". Att av detta skäl hålla till vänster kan givetvis vara farligt vid möte. Att enbart, som föreslås, reservera den slätare sträckningen närmast tomterna för fotgängare kan rentav göra problemet värre.

Älta Mossväg (2/350)

Här finns i omedelbar anslutning till planerat Ältastråk ett högt plank som hindrar sikt mellan Ältastråket och Älta Mossväg. Planket måste för trafiksäkerhetens skull ersättas med ett lågt plank eller ett staket som inte skymmer sikten.

Korsningen med Hämplingevägen (3/000)

Korsningen med Hämplingevägen kan bli en farlig korsning där bilister från Hämplingevägen kan ha dålig sikt om de stannar före passage av planerat Ältastråk.

Anslutning till Tenntorpsvägen (3/140 till 3/270)

Vi uppskattar att Tenntorpsvägen åter får anslutning till Ältastråket. En gång avslutades cykel- och gångstråket norrifrån mot Tenntorpsvägen, när senare cykelbana byggdes efter Ältavägen togs anslutningen bort.

Planskild korsning mellan Ältastråket och Ältavägen (3/350)

Den planskilda korsningen ger en extra backe på stråket, detta kan upplevas som en mindre nackdel, brolösningen förorsakar även problem vid korsningen med Hämplingevägen. Det viktigt att uppfarterna inte är för branta.

Man skulle kunna överväga att i samråd med Föreningen Sörmlandsleden och Länsstyrelsen dra om Sörmlandsleden så att den korsar Ältavägen på denna bro istället för den nuvarande farliga passagen tvärs över Ältavägen på plats utan övergångsställe (vid 3/510).

Område för tillfälligt nyttjande 3/3400 till 3/400 öster om Ältavägen

Vi önskar att Trafikverket avstår från att använda detta nyttjandeområdet öster om Ältavägen eftersom det ligger i en sumpskog.

Område för tillfälligt nyttjande 3/600 till 3/830

Vi finner det föreslagna området för tillfälligt utnyttjade alltför brett och vi är oroliga för att det inte återställs i gott skick. Därför anser vi att ett betydligt smalare område bör vara tillräckligt för arbetet.

Snörom (4/470)

Vid torpet Snörom går en för cyklister och gående viktig väg österut genom Erstaviks marker mot mål som Erstaviksbadet, Fisksätra och Satlsjöbaden. En gång fanns här ett övergångsställe, nu utgör Ältavägen här en farlig korsning för cyklister och gående.

Område för tillfälligt nyttjande 4/560 till 4/800

Vi tycker även här att det föreslagna området för tillfälligt utnyttjade alltför brett, narturen här får inte skadas annat än på ett smalare område intill nuvarande Ältastråk.

Busshållplats Källtorp (5/000)

Denna busshållplats bör i likhet med övriga hållplatser utefter Ältavägen förses med hållplatsfickor i båda färdriktningarna. Detta kan förväntas påverka cykelvägens sträckning förbi hållplatsen vilket förutsetts i föreliggande förslag.

Område för tillfälligt nyttjande 5/150 till 5/320

Återigen är det föreslagna området för tillfälligt utnyttjade alltför brett, narturen här får inte skadas annat än på ett smalare område.

Mitt för Hellasgården (kring 5/710)

Cykelstråket längs grusplanen beträds även av joggare, tennisspelare, orienterare och andra besökare till Hellasgården. Även här kan man rödmarkera asfalten på cykelbanan för att göra det tydligare var cyklar ska vara var fotgängare inte ska vara samt markera ett övergångsställe över cykelbanan vid passagen som går under Ältavägen till Hellasgården.

Förbi Dammtorpssjön (norr om Hellasgården) (6/010)

Här finns en otrevlig dubbelkurva med en kurvvarningsskylt speciellt för cykelstråket. Dessutom är det skymd sikt runt en elanläggning som tillkom för att förse mobilmasten norr om platsen med elström trots Nacka Miljövårdsråds bestämda avrådande från denna placering, se http://www.nackamiljo.se/eldammtorpssjon.html . Vi uppskattar att Trafikverket avser att räta ut denna farliga kurva.

Brant backe (6/120 till 6/220)

Strax norr om nämnda plats finns olyckligtvis en backe som är brantare än allt annat på Ältastråket, många cyklister kliver här av cykeln och leder den uppför backen. Om cykelvägen hade haft samma profil som bilkörbanan hade detta knappast behövts. Samtidigt leder backen till att många cyklister norrifrån närmar sig den ovan nämnda dubbelkurvan med hög fart.

Områden för tillfälligt nyttjande 6/360 till 6/420 och 6/510 till 6/570

Även här är föreslagna områden för breda, i detta naturreservat är det givetvis inte tillåtet att skada naturen, förändrad användning av det utrymme som verkligen behövs för ett bredare Ältastråk och slänter kan vi godta.

Däremot kan vi rekommendera etablering i ett område på andra sidan Ältavägen vid 6/510 till 6/570 till vilket infarten brukar blockas med en rad stenar. Detta område brukar användas vid arbeten i reservatet, bl a skogsvård.

Bro över Dammtorpssjön (Nackaån) (6/800)

Under Ältavägen och Ältstråket går här rör mot utflödet till Nacka ström. Röret är enligt samrådshandlingarna delvis sönderrostat och i behov av utbyte. Röret bör rimligen även förlängas när Ältastråket breddas. Åtgärder här kan med fördel komineras med det projekt markägaren Stockholms stad har om att ta bort vandringshinder för fisk i Nacka ström.

Dammtorpssjöns nordspets (6/810)

Alla cyklisterna på bilden gör en vanlig sväng för cykel- och gångtrafik, de rundar här Dammtorpssjöns nordspets och tvingas ta en skarp sväng. Bilden är inte arrangerad.

Vid Dammtorpssjöns nordspets har i förgreningen inte hänsyn tagits till den huvudsakligen använda färdvägen. Cyklister och gående från Nackareservatet som t.ex. kan komma från Björkhagen fortsätter oftast Ältastråket söderut med målpunkter som t ex Hellasgården eller Erstaviksbadet. För denna sväng som är normalfallet har ingen hänsyn tagits. Gående och joggare hoppar oftast över en kant medan cyklister tvingas till en omväg med tvär sväng. Denna tvära sväng utgör en trafikfara då cyklister från Björkhagen lätt hamnar på vänstersidan av Ältastråket och riskerar kollision med cyklister från Hellasgården som har hög fast efter en nedförsbacke. Förslag: Ta bort några bilparkeringsplatser och gör en mjuk sväng för cyklister och gående.

Vid busshållplats Dammtorp (6/910)

Här gör cykelvägen en knix för en vändplats som för decennier sedan användes för att vända bussar mot Hästhagen (linje 403) som anslöt till Ältabussar (linje 401). Den används inte alls till detta ändamål länge. Räta ut cykelbanan och ha bara en infart, mot nu två, till området som brukar användas som parkeringsplats! Man kan överväga att här anlägga några officiella parkeringsplatser som kompensation för de som måste tas bort vid Dammtorpssjöns nordspets.

Området kan med fördel användas med tillfällig nyttjanderätt.

Nacka gård med omgivning (ca 7/000 till 7/320)

Vi förutsätter att byggnader och muren vid Nacka gård blir kvar även om detta leder till att Ältastråket måste smalnas av. Givetvis kan även bilkörbanan smalnas av här.

Hästhagsvägen-Nacka kvarn (7/400)

Det har av Nacka kommun föreslagits en upprustning av cykelvägen Saltsjö-Duvnäs stn-Nacka kvarn. Den viktigaste åtgärden bör vara en cykel- och gångbana på södra sidan av Hästhagsvägen mellan Hästhagen och Ältavägen, d.v.s. söder om byggnaden Nacka kvarn. Den gamla vägen norr om kvarnbyggnaden är alldeles för brant för att kunna fungera som cykelstråk. Vid korsningen saknas idag stöd för att cyklister och gående ska kunna ta sig mellan Ältastråket och Hästhagsvägen trots att många cyklister och även gående använder denna väg.

Kurvan vid Nacka Kvarn (ca 7/420 till 7/500)

Gång/cykelbanan bör utrustas med en mittmarkering i cykelbanan, ett räcke mellan cykelbana och körbana samt eventuellt en spegel i den skarpa kröken vid Nacka Kvarn.

I nuläget finns det stor risk för kollision mellan cyklister på väg åt olika håll då farten kan vara hög i nedförsbacken från Dammtorp, kurvan är skarp och det är omöjligt att se mötande cyklister p g a bergväggen som skymmer, och det saknas skyddszon mellan cykelbana och körbana. Både singel och kollisionsolycka här kan leda till att cyklisten fortsätter rakt fram ut i den kraftigt trafikerade körbanan (där det råder 50km/h), med stor risk för dödsolycka till följd. Riskerna ökar ytterligare vid halt väglag. Spegel och mittmarkering i cykelbanan skulle minska kollisionsrisken. Ett räcke mellan cykelbana och körbana skulle kunna innebära skillnaden mellan en blåslagen och en död cyklist.

Nackanäsvägen (ca 8/100 till 8/450)

Här finns en bredare cykel- och gångbana på södra sidan och en smal gångbana på norra sidan. Att, som föreslås, förbjuda gångtrafik på den bredare södra sidan kommer att vara svårt att upprätthålla, bl a med tanke på att många fastigheter har anslutning till denna gång- och cykelbana.

Genväg Ältastråket - Järlaleden bortglömd (8/425)

En existerande cykelväg som via Nysätravägen och en cykelväg väster om Vassvägen förbinder Ältastråket med Järlaleden saknar rimlig anlutning till Ältastråket. Denna genväg finns givetvis med på alla cykelkartor och bör finnas med i cykelplaneringen och få en bättre anslutning till Ältastråket (Nackanäsvägen).


Övrigt

Cykelvägvisning

Utefter Ältastråket finns idag ett flertal skyltar som anger mål och avstånd för anslutande cykelvägar. I flera fall kan man tvingas ta bort dessa vid breddning av Ältastråket. Givetvis måste dessa återställas eller ersättas i samband med arbetet.

I Sickla finns på flera ställen hänvisningsskyltar för cyklister med en pil och texten "Stockholm 1". Avstånd till Stockholm avser traditionellt avstånd till Gustav Adolfs Torg, ett avstånd till en kommungräns är en mycket olämplig uppgift och bör inte förekomma, skyltarna bör ersättas med skyltar som t ex anger avstånd till Slussen och till Gullmarsplan för cyklister, sådana finns redan på andra platser.

Cykelparkering

Det är väsentligt att ha bra cykelparkeringsplatser med god kapacitet vid centrala lokaltrafikhållplatser. Vid Älta skola finns en ständigt överfull cykelparkering. Det bör finnas cykelställ med möjlighet att låsa fast cykeln vid de flesta busshållplatser.

Vinterunderhåll

Det är väsenligt att förbättra vinterunderhållet av cykelvägar. Tyvärr har gruset brukat ligga kvar alltför länge på vårarna, det är viktigt att samla upp det så fort som möjligt.

Cyklist som planerar för cykeltrafiken

När nya cykelvägar och förbättringar av framkomligheten för cyklister planeras är det viktigt att ha en cyklist som planerar för att resultatet ska bli bra! Det är t ex uppenbart att planeringen vid Dammtorpssjöns nordspets (för länge sedan) inte gjordes av en cyklist.

Rättelse samrådshandlingar

En bild, bild 8 i planbeskrivningen samt bild 13 i landskapsanalysen är tagen mot söder, ej mot nordost.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som
http://nackamiljo.se/samraltastraket.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se