Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, grundad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2016-10-03
Trafikverket, Ärendemottagning, TRV 2015/57782
Box 810
781 28  Borlänge
investeringsprojekt@trafikverket.se
stockholm@trafikverket.se
Åsa Dolk, Trafikverket Asa.Dolk@trafikverket.se

Kopia:   Nacka Kommun, Trafikenheten, 131 81  Nacka
trafik@nacka.se

Yttrande över granskningsförslag för cykelstråket Ältastråket (väg 260)


Generellt

Nacka Miljövårdsråd tillstyrker att Ältastråket breddas och förbättras och uppskattar att Trafikverket planerar för förbättrad framkomlighet för cyklister men beklagar att man nu bara avser att förbätta delar av Ältastråket.

Vi uppfattar att Trafikverket tagit alltför lite hänsyn till alla de cykel- och gångvägar som ansluter till Ältastråket och hur korsningarna med dessa ska utformas. Det är uppenbart att flertalet cyklister inte kör hela denna sträcka utan ansluter eller viker av någonstans utefter vägen.

Noterbart är att Trafikverket inte refererat till Nackas cykelplan, slutversionen kallas "Strategi för cykelsatsningar i Nacka". Av denna och av cykelkartor framgår att ca ett dussin cykelvägar ansluter till Ältastråket. Planeringen av korsningar mellan Ältastråket och anslutande cykel- och gångvägar måste givetvis ske i samarbete med Nacka kommun.

Till skillnad från samrådsförslaget uppfyller inte granskningsförslaget Trafikverkets Regional cykelplan för Stockholms Län, med målår 2030.
http://www.trafikverket.se/contentassets/4aa902c4497449c29e82df1ce5482d54/regional_cykelplan_stockholms_lan_2014.pdf

Då stora delar av Ältastråket kommer förbli GC-bana, uppfylls inte ens lägsta acceptabel standard (4,3 m) för dubbelriktad gång och cykelbana. I Stockholms Läns Landstings förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholms Län 2050 är ett av de prioriterade målen att Bygga ut cykelvägnätet i enlighet med Regional cykelplan 2030.

Nacka Miljövårdsråd vill att de delar av Ältastråket som omfattas av granskningsförslaget bör uppfylla minst lägsta acceptabel standard och helst god standard enligt Regional cykelplan för Stockholms län.

Vi menar också att de delar av Ältastråket som ej omfattas av granskningsförslaget, då måste byggas om före 2030. Finns detta med i Trafikverkets budget och planer inför 2030?

Det är viktigt att vissa åtgärder görs snarast även på de delar av Ältastråket som nu inte tagits med, bl.a. behövs åtgärder vid Dammtorpssjöns nordspets och vid den f.d. bussvändplatsen vid Dammtorps busshållplats, se vårt svar av 2016-02-22 som finns på http://www.nackamiljo.se/samraltastraket.html .

Nedan anges avstånd i kilometer och meter från Tyresövägen i enlighet med Trafikverkets plankartor.


Aktuella delar av Ältastråket, från söder mot norr

Ekstubben, korsningen med Oxelvägen och Ältabergsvägen (0/230)

Här ansluter Tyresöstråket. Den första delen (230 meter) av föreliggande förslag klassas i den regionala cykelplanen som Tyresöstråket. Givetvis måste korsningen utformas för att underlätta svängar mellan Ältabergsvägen (Tyresöstråket) och det föreliggande stråket. Från plan- och illustrationskartorna kan vi tyvärr inte se att dessa svängar underlättas.

Mitt för Älta centrum (0/710)

Här korsar ett viktigt cykel- och gångstråk. Framtida utforming beror av planering för nya Älta centrum.

Almvägen/Solvägen (0/960)

Här korsar viktiga cykel- och gångstråk, tyvärr saknas cykelbanor på anslutande vägar.

Älta våtmark (1/030 till 1/210)

Vi tolkar planen som att de höga träden i våtmarken ca 1 m från kanten av nuvarande Ältastråk inte ska komma till skada. Under befintlig GC-bana och körbana avleds vatten från våtmarken väster om Ältavägen i tre trummor. Om dessa byts är det viktigt att dimensionera dessa så att varken översvämning uppstår eller våtmarken dräneras (och mister sin renande funktion). Eventuellt bör trummorna förses med skydd mot bäver (galler).

Erstaviksvägen - Evalundsvägen (1/420)

Här vid rondellen ansluter ett viktigt cykelstråk från Tyresö centrum, angivet som alternativt huvudcykelstråk i den regionala cykelplanen. Numer är sträckan i sin helhet asfalterad och belyst och kan betraktas som huvudstråk för cykling mellan Tyresö centrum och Sicklaön. Dessutom utgör Erstaviksvägen ett viktigt cykelstråk till delar av Älta, Erstaviksbadet, Fisksätra och Saltsjöbaden.

Därför måste en väl fungerande cykelvägsförgrening anläggas här, vi kan tyvärr inte se en sådan på kartorna.

Utanför Älta skola (kring 1/480)

Utanför Älta skola är det viktigt att tydliggöra var cyklar ska vara och var fotgängare ska vara. Det förefaller som att det förslag som presenteras på sid 20 i gestaltningsprogrammet kan bli en bra lösning på detta problem.

Besvärlig sträcka norr om Älta skola (1/600 till 2/000)

De många utfarterna från tomter i kombination med backe gör sträckan otrevlig för cyklister. Vid färd söderut (nedför) undviker cyklister gärna att hålla sig på högra sidan av cykelbanan eftersom det är en nedfasning för varje tomtinfart så att cykelvägen där upplevs som en otrevlig och potentiellt farlig "bergochdalbana". Att av detta skäl hålla till vänster kan givetvis vara farligt vid möte. Att enbart, som föreslås, reservera den slätare sträckningen närmast tomterna för fotgängare kan rentav göra problemet värre.

Vi hoppas att Trafikverkets förslag ska förbätta situationen, tyvärr framgår det inte om man åtgärdar "bergochdalbanan" närmast bilkörbanan.

Älta Mossväg (2/350)

Här finns i omedelbar anslutning till planerat Ältastråk ett högt plank som hindrar sikt mellan Ältastråket och Älta Mossväg. Planket måste för trafiksäkerhetens skull ersättas med ett lågt plank eller ett staket som inte skymmer sikten.

Korsningen med Hämplingevägen (3/000)

Här, där cykelstråket korsar Ältavägen är det i båda riktningarna vanligt att cyklister fortsätter framåt på vägens högra sida, passagen borde byggas och skyltas tydligare så att det blir ännu tydligare att cykelstråket byter sida. Tidigare fanns avkänning i cykelbanan så att trafikljuset slogs om när en cykel närmade sig, detta bör återinföras.

Det är myckt beklagligt om denna punkt som idag är ett av de stora hindren för cyklister på stråket inte alls skulle åtgärdas i detta skede.

Hästhagsvägen-Nacka kvarn (7/400)

Det har av Nacka kommun föreslagits en upprustning av cykelvägen Saltsjö-Duvnäs stn-Nacka kvarn. Den viktigaste åtgärden bör vara en cykel- och gångbana på södra sidan av Hästhagsvägen mellan Hästhagen och Ältavägen, d.v.s. söder om byggnaden Nacka kvarn. Den gamla vägen norr om kvarnbyggnaden är alldeles för brant för att kunna fungera som cykelstråk. Vid korsningen saknas idag stöd för att cyklister och gående ska kunna ta sig mellan Ältastråket och Hästhagsvägen trots att många cyklister och även gående använder denna väg.

En cykelvägsförgrening bör tillkomma på denna plats.

Kurvan vid Nacka Kvarn (ca 7/420 till 7/500)

Gång/cykelbanan bör utrustas med en mittmarkering i cykelbanan, ett räcke mellan bilkörbana och cykelbana samt eventuellt en spegel i den skarpa kröken vid Nacka Kvarn.

I nuläget finns det stor risk för kollision mellan cyklister på väg åt olika håll då farten kan vara hög i nedförsbacken från Dammtorp, kurvan är skarp och det är omöjligt att se mötande cyklister p g a bergväggen som skymmer, och det saknas skyddszon mellan cykelbana och körbana. Både singel och kollisionsolycka här kan leda till att cyklisten fortsätter rakt fram ut i den kraftigt trafikerade körbanan (där det råder 50km/h), med stor risk för dödsolycka till följd. Riskerna ökar ytterligare vid halt väglag. Spegel och mittmarkering i cykelbanan skulle minska kollisionsrisken. Ett räcke mellan cykelbana och körbana skulle kunna innebära skillnaden mellan en blåslagen och en död cyklist.

I kurvan finns en stor telebrunn med metallock, cyklister undviker gärna denna (då metall blir mycket halt vid regn, dimma och frost) vilket ökar risken för sladd och gör den användbara cyklelbanan smalare. Vid ombyggnad är det viktigt att tillse att den nya cykelbanan inte störs av denna.


Övrigt

Cykelvägvisning

Utefter Ältastråket finns idag ett flertal skyltar som anger mål och avstånd för anslutande cykelvägar. I flera fall kan man tvingas ta bort dessa vid breddning av Ältastråket. Givetvis måste dessa återställas eller ersättas i samband med arbetet.

Cykelparkering

Det är väsentligt att ha bra cykelparkeringsplatser med god kapacitet vid centrala lokaltrafikhållplatser. Vid Älta skola finns en ständigt överfull cykelparkering, vi ser fram emot att denna och flera cykelparkeringar ska utvidgas. Det är viktigt att det finns möjlighet att låsa fast cykeln i ramen vid cykelparkeringarna.

Vinterunderhåll

Det är väsenligt att förbättra vinterunderhållet av cykelvägar. Vid snöfall eller isbildning bör Ältastråket sopsaltas under morgontimmarna. Tyvärr har gruset brukat ligga kvar alltför länge på vårarna, det är viktigt att samla upp det så fort som möjligt.

Cyklist som planerar för cykeltrafiken

När nya cykelvägar och förbättringar av framkomligheten för cyklister planeras är det viktigt att ha en cyklist som planerar för att resultatet ska bli bra! Det är t ex uppenbart att planeringen vid Dammtorpssjöns nordspets (för länge sedan) inte gjordes av en cyklist.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som
http://nackamiljo.se/yttraltastraket.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se