Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, grundad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-09-10Trafikverket, TRV 2015/57782
172 90  Sundbyberg
trafikverket@trafikverket.se
stockholm@trafikverket.se
Åsa Dolk, Trafikverket Asa.Dolk@trafikverket.se

Kopia:   Nacka Kommun, Trafikenheten, 131 81  Nacka
trafik@nacka.se
Remissvar avseende samrådsunderlag för cykelstråket Ältastråket (väg 260)


Nacka Miljövårdsråd tillstyrker att Ältastråket breddas och förbättras och uppskattar att Trafikverket planerar för förbättrad framkomlighet för cyklister.

Ältastråket från söder mot norr

Ekstubben, korsningen med Oxelvägen och Ältabergsvägen

Korsningen har nu byggts om efter det att samrådsunderlaget skrevs.

Erstaviksvägen - Evalundsvägen (vid Älta skola)

Här vid rondellen ansluter ett viktigt cykelstråk från Tyresö centrum, angivet som alternativt huvudcykelstråk i den regionala cykelplanen. Numer är sträckan i sin helhet asfalterad och belyst. Tyvärr saknas cykelbana utefter Evalundsvägen och del av Storkällans väg.

Besvärlig sträcka norr om Älta skola (400 meter)

De många utfarterna i kombination med backe gör sträckan otrevlig för cyklister. Vid färd söderut (nedför) undviker cyklister gärna att hålla sig på högra sidan av cykelbanan eftersom det är en nedfasning för varje tomtinfart så att cykelvägen där upplevs som en otrevlig och potentiellt farlig "bergochdalbana". Att av detta skäl hålla till vänster kan givetvis vara farligt vid möte. Att enbart, som föreslås, reservera den slätare sträckningen närmast tomterna för fotgängare kan rentav göra problemet värre.

Vägkorsningen vid Kolarängen

Där cykelstråket korsar Ältavägen vid Kolarängen är det i båda riktningarna vanligt att cyklister fortsätter framåt på vägens högra sida, markeringarna borde vara ännu tydligare eller hellre att passagen byggs om.

Snörom

Vid torpet Snörom (norr om Tenntorp, nära Källtorpssjöns sydspets) går en för cyklister och gående viktig väg österut genom Erstaviks marker mot mål som Erstaviksbadet, Fisksätra och Satlsjöbaden. En gång fanns här ett övergångsställe, nu utgör Ältavägen här en farlig korsning för cyklister och gående.

Busshållplats Källtorp

Denna busshållplats bör i likhet med övriga hållplatser utefter Ältavägen förses med hållplatsfickor i båda färdriktningarna. Detta kan förväntas påverka cykelvägens sträckning förbi hållplatsen.

Förbi Dammtorpssjön (norr om Hellasgården)

Här finns en otrevlig dubbelkurva med en kurvvarningsskylt speciellt för cykelstråket. Dessutom är det skymd sikt runt en elanläggning som tillkom för att förse mobilmasten norr om platsen med elström trots Nacka Miljövårdsråds bestämda avrådande från denna placering, se http://www.nackamiljo.se/eldammtorpssjon.html .

Strax norr om denna plats finns olyckligtvis en backe som är brantare än allt annat på Ältastråket, många cyklister kliver här av cykeln och leder den uppför backen. Om cykelvägen hade haft samma profil som bilkörbanan hade detta knappast behövts. Samtigt leder backen till att många cyklister norrifrån närmar sig den ovan nämnda dubbelkurvan med hög fart.

Dammtorpssjöns nordspets

Alla cyklisterna på bilden gör en vanlig sväng för cykel- och gångtrafik, de rundar här Dammtorpssjöns nordspets och tvingas ta en skarp sväng. Bilden är inte arrangerad.

Vid Dammtorpssjöns nordspets har i förgreningen inte hänsyn tagits till den huvudsakligen använda färdvägen. Cyklister och gående från Nackareservatet som t.ex. kan komma från Björkhagen fortsätter oftast Ältastråket söderut med målpunkter som t ex Hellasgården eller Erstaviksbadet. För denna sväng som är normalfallet har ingen hänsyn tagits. Gående och joggare hoppar oftast över en kant medan cyklister tvingas till en omväg med tvär sväng. Förslag: Ta bort den närmaste bilparkeringsplatsen och gör en mjuk sväng för cyklister och gående.


Vid busshållplats Dammtorp

Här gör cykelvägen en knix för en vändplats som för decennier sedan användes för att vända bussar mot Hästhagen (403) som anslöt till Ältabussar (401). Den används inte alls till detta ändamål länge. Räta ut cykelbanan och ha bara en infart, mot nu två, till området som brukar användas som parkeringsplats!

Hästhagsvägen-Nacka kvarn

Det har av Nacka kommun föreslagits en upprustning av cykelvägen Saltsjö-Duvnäs stn-Nacka kvarn. Den viktigaste åtgärden bör vara en cykelbana på södra sidan av Hästhagsvägen mellan Hästhagen och Ältavägen, d.v.s. söder om byggnaden Nacka kvarn. Den gamla vägen norr om kvarnbyggnaden är alldeles för brant för att kunna fungera som cykelstråk. Vid korsningen saknas idag stöd för att cyklister och gående ska kunna ta sig mellan Ältastråket och Hästhagsvägen trots att många cyklister och även gående använder denna väg.

Kurvan vid Nacka Kvarn

Gång/cykelbanan bör utrustas med en mittmarkering i cykelbanan, ett räcke mellan cykelbana och körbana samt eventuellt en spegel i den skarpa kröken vid Nacka Kvarn.

I nuläget finns det stor risk för kollision mellan cyklister på väg åt olika håll då farten kan vara hög i nedförsbacken från Dammtorp, kurvan är skarp och det är omöjligt att se mötande cyklister p g a bergväggen som skymmer, och det saknas skyddszon mellan cykelbana och körbana. Både singel och kollisionsolycka här kan leda till att cyklisten fortsätter rakt fram ut i den kraftigt trafikerade körbanan (där det råder 50km/h), med stor risk för dödsolycka till följd. Riskerna ökar ytterligare vid halt väglag. Spegel och mittmarkering i cykelbanan skulle minska kollisionsrisken. Ett räcke mellan cykelbana och körbana skulle kunna innebära skillnaden mellan en blåslagen och en död cyklist.

Genväg Ältastråket - Järlaleden bortglömd

En existerande cykelväg som via Nysätravägen och en cykelväg väster om Vassvägen förbinder Ältastråket med Järlaleden saknar rimlig anlutning till Ältastråket. Denna genväg finns givetvis med på alla cykelkartor och bör finnas med i cykelplaneringen och få en bättre anslutning till Ältastråket (Nackanäsvägen).


Övrigt

Cykelvägvisning

I Sickla finns på flera ställen hänvisningsskyltar för cyklister med en pil och texten "Stockholm 1". Avstånd till Stockholm avser traditionellt avstånd till Gustav Adolfs Torg, ett avstånd till en kommungräns är en mycket olämplig uppgift och bör inte förekomma, skyltarna bör ersättas med skyltar som t ex anger avstånd till Slussen och till Gullmarsplan för cyklister, sådana finns redan på andra platser.

Cykelparkering

Det är väsentligt att ha bra cykelparkeringsplatser med god kapacitet vid centrala lokaltrafikhållplatser. Vid Älta skola finns en ständigt överfull cykelparkering. Det bör finnas cykelställ med möjlighet att låsa fast cykeln vid de flesta busshållplatser.

Vinterunderhåll

Det är väsenligt att förbättra vinterunderhållet av cykelvägar. Tyvärr har gruset brukat ligga kvar alltför länge på vårarna, det är viktigt att samla upp det så fort som möjligt.

Cyklist som planerar för cykeltrafiken

När nya cykelvägar och förbättringar av framkomligheten för cyklister planeras är det viktigt att ha en cyklist som planerar för att resultatet ska bli bra! Det är t ex uppenbart att planeringen vid Dammtorpssjöns nordspets (för länge sedan) inte gjordes av en cyklist.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://nackamiljo.se/altastraket.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se