Introduktion till remissen:
Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter

Man vill bygga ett flertal stora bostadshus kring Danvikshem.

Vid behandlingen i kommunstyrelsen 2003-06-02 yrkade Erik Langby (m) på att möjligheten att bebygga SeaLink-tomten med ett bostadshus i enlighet med av fastighetsägaren inlämnat förslag till Miljö- och stadsbyggnad ska prövas i planarbetet.

Vid samma möte lämnade Kerstin Nöre (mp) en lång protokollsanteckning som börjar med "Området berörs av strandskydd och riksintressen. Föreliggande program är ett uppenbert hot mot dessa."

Ett samrådsmöte om det tidigare programförslaget ägde rum tisdagen den 26 augusti 2003 kl. 18.30 - 20.30 i samlingssalen, Danvikshem, Danvikhemsv. 8.

Remissvar på programförslaget skulle vara vara inne senast 2003-09-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på Program för detaljplan för Danvikshemsområdet, 2003-09-17.

Ett nytt samrådsmöte om första samrådsförslaget förslaget hölls tisdagen den 17 januari 2006 kl. 18.30-20.30 i Vilans skolas matsal, Danvikshemsvägen 4-6.

Det första samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor, togs bort 2013-03-01 men återkom senare samt fanns till 2006-02-10 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och i biblioteket i Forum.

Synpunkter på första samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2006-02-10. (Vi fick respit till 13/2)

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första samrådsförslaget till detaljplan för Danvikshemsområdet, 2006-02-13.

Ett andra samrådsförslag har upprättats 2011, det avviker på ett antal punkter från det tidigare förslaget, bl a man lagt till bebyggelse i anslutning till Östra Finnbodavägens början, kallat "Östra Varis".

Ett samrådsmöte/Öppet hus ägde rum den 13 oktober 2011 kl. 18.30-20.30 i Vilans skolas matsal, Danvikshemsvägen 4.

Synpunkter på det andra samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnänmden, KFKS 1996/82 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2011-11-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på det andra samrådsförslaget till detaljplan för Danvikshem, 2011-11-15.

Ett första utställningsförslag upprättades i februari 2013 och finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2013-03-22 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och i biblioteket i Forum. I Nämndhuset fanns även en modell av förslaget under utställningstiden.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över första utställningsförslaget till detaljplan för Danvikshem, 2013-03-22.

Det nu aktuella andra utställningsförslaget upprättades i mars 2015 och finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2015-05-07 i Nacka stadshus och i biblioteket i Forum.

Synpunkter på det andra utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnänmden, KFKS 1996/82 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2015-05-07.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 7 maj 2015 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över andra utställningsförslaget till detaljplan för Danvikshem, 2015-05-07.

Kommunens handläggare är Tove Mark, 7189354 och Richard Hallman, 7187905.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-16