Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2006-02-13
Nacka Miljövårdsråd

Områdesnämnden Sicklaön
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454

Dnr KFKS 82/1996 214 Projekt 9107


Remissvar angående samråd för förslag till detaljplan för Danvikshemsområdet, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter


Nacka Miljövårdsråd avstyrker förslaget till detaljplan och anser att ingen exploatering av nya hus får göras i området, av följande skäl i sammandrag:
 
1.1 Riksintresse för kulturmiljövården åsidosätts.
1.2 Dispensvillkor för strandskydd finns ej.
1.3 Nacka kommuns översiksplan 2002 anger att område 2 ej skall bebyggas.
1.4 Nacka kommuns kvalitetsprogram för Stockholms norra kust 1999 följs ej.
1.5 Riksintresse för nationalstadsparken åsidosätts.
1.6 Vyn från Stockholms inlopp mot Nacka förfulas än mer.
1.7 Behov av rekreationsområde finns.
 
Dessutom:
2.1 Samrådet bör göras om p.g.a. felaktigheter i planhandlingar
2.2 Kvalitetsprogram för planprocessen bör förbättras
3.1 Ev. jävsfrågor och oegentligheter bör undersökas
 
Se nedan för utförligare beskrivning under resp. punkt.1.1   RIKSINTRESSE FÖR KULTURMINNESVÅRDEN

Danvikshemsområdet ingår i det område utmed kusten, som är klassat att vara av riksintresse för kulturminnesvården. Detta borde enligt vår uppfattning vara tillräckligt för att helt avstyrka nybyggnation, och särskilt av sådan art och mängd som förslaget anger.


1.2   STRANDSKYDD

Strandskydd gäller för delar av området. För att exploatering skall kunna tillåtas måste dispens sökas för att upphäva strandskyddet. I MKB anger kommunen, att en mur, en trappa och ett staket gör att marken, som idag är tillgänglig för allmännheten, "bedöms som ianspråktagen" och därmed motiverar nybyggnad av ett 6-våningshus. Detta anser vi vara en helt absurd logik och måste tyvärr se det som ett att försök att vilseleda.

Våra undersökningar har visat, att det även är formellt fel. Enligt Naturvårdsverkets anvisningar för dispensvillkor i Miljöbalken kap.7 är dispensvillkoren här icke uppfyllda.


1.3   NACKA KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN ÅR 2002

I Nacka kommuns översiktsplan år 2002 anges, att delområde 2, dvs området norr om seniorbostadshuset ej skall bebyggas. Som framtida markanvändning anges "naturmark".

Den fördjupade översiktsplanen anger marken som Naturområde, Riksintresse - alltså skall varken flerbostadshus eller någon privat villa byggas. F.ö. är hela planområdet betecknat som kulturvärde och riksintresse.

Vi ser inget skäl att här frångå de fastställda översiktsplanerna. Se vidare pkt 1.1-1.3 samt 1.5-1.7 Kommunens analys att "planförslaget i huvudsak överensstämmer med översiktsplanen" är obegriplig. Se punkt 2.1.


1.4   "KVALITETSPROGRAM FÖR NACKAS NORRA KUST 1999"

Nacka kommun har tagit fram ett dokument, som man benämner "Kvalitetsprogram för Nackas norra kust". Kusten, landskapet, Danvikshems slottsliknande byggnad, den "gröna foten", de stora vattenytorna, bergsbranterna m.m. beskrivs här på ett förtjänstfullt sätt som mycket stora värden för kusten.

Vi anser att planerad exploatering står helt i strid med "Kvalitetsprogrammet för Nackas norra kust" och har svårt att förstå, hur man så kan ignorera intentionerna i dokumentet.


1.5   RIKSINTRESSE FÖR NATIONALSTADSPARKEN

Om man från Nationmalstadsparken, dvs Djurgården blickar ut mot Nackas kust möter en nedslående vy. Kompakta bostadsbyggnader av medioker arkitektonisk kvalitet uppförs alldeles vid stranden. Henriksdals trista kompakta huskomplex av "miljonprojekt"-karaktär dominerar landskapsbilden bakom och i Finnboda planeras många bostadskomplex, somliga t.o.m. ute i vattnet. Allt detta förstör i hög grad upplevelsen av vattenvyn mot Nacka från Djurgården.

Vi anser att Nacka såsom granne till Nationalstadparken också har ett ansvar för att bibehålla och förbättra dess avsedda karaktär. Vi kan inte se annat än att Nackas stadsplanerare helt ignorerar detta.


1.6   VYN FRÅN STOCKHOLMS INLOPP MOT NACKA

En av Stockholms främsta visuella kvaliteter anses ju av många människor från alla länder vara dess läge vid vattnet, med de många öarna och de långa stränderna bevuxna med träd och annan grönska. Vyerna från stränderna i centrala Stockholm är av mycket högt värde. Blickar man ut mot skärgården möts man dock tyvärr av det iögonenfallande förfulande och dominerande byggnaderna på Henriksdalsberget, och Nackas ambitioner är ju att i fortsättningen hårt exploatera även norra kustens stränder med början från Saltsjökvarn, vidare i Danvikshemsprojektet, Kvarnholmen och Gäddvikens stränder. Vid bl.a. Finnboda och Ryssviken vill man till och med ta vattenytan i anspråk för bostadsbyggande.

Vi anser att detta är helt fel och ödelägger Stockholms karaktär och unika skönhetsupplevelser. Exploatering av Danvikshemsområdet vore en fortsättning på denna ödeläggelse särskilt sett från Djurgårdssidan. Vi emotsätter oss därför föreslagen detaljplan.


1.7   BEHOV AV REKREATIONSOMRÅDE

Nacka Miljövårdsråd anser att området inte skall bebyggas med några nya hus alls, utan istället iordningställas till ett attraktivt välbehövligt parkområde.

Främsta skälet till detta är områdets unikt fina läge, högt vid stranden av Stockholms inlopp med mycket välbevarad natur och delvis ännu oförstörd kulturmiljö. De oerhört fina vyerna både ut mot skärgården, mot Djurgården och in mot Stockholms centrum. Med föreslagen plan skulle vyn mot Stockholm till stor del byggas för och endasrt den lilla bergsområdet i nordost kunna erbjuda utblickar mot vattnet för boende i seniorbostadshuset och övriga. Flerbostadshusen på delområde 2 kommer ju att privatisera den delen av området. De norra husen ligger ju helt ute på bergskanten.

Området måste redan idag anses vara litet för de närmare 700 boende äldre i Danvikshem och Seniorbostadshuset. Människor dessutom av den kategorin, att man har svårigheter att komma till andra områden för naturupplevelser än just detta. Den mycket kraftiga exploatering som pågår och planeras i närområdet gör ju behovet av detta rekreationsområde än större.


2.1   PLANHANDLINGAR - FELAKTIGA OCH VILSELEDANDE

Nacka Miljövårdsråd har ju genom åren studerat planhandlingar för åtskilliga stadsplaneärenden. Några gånger har vi i remissvar påpekat, att vi är mycket besvikna på, att vi i dessa så många gånger upptäckt felaktigheter, missledande, förskönande och manipulerande beskrivningar, otydliga kartor samt förskönande och missvisande perspektiv och bildmaterial. Tyvärr ser vi detta upprepas även i detta ärende.

Genrellt måste man konstatera, att även här många dokument (t.ex ONs sammanträdesprotokoll, MKB, gestaltningsprogrammet m.fl.) ofta beskriver en mycket hög ambition att ta hänsyn till kultur- och naturmiljö, riksintressen och allmännhetens behov av en god miljö m.m. Bedömningar och lösningar går dock sedan många gånger stick i stäv mot skrivningarna i särskilt de övergripande dokumenten.

I detta ärende kan vi bara nämna de felaktiga perspektiven i gestaltningsprogrammet och det saknade perspektivet från Kvarnholmsvägen, vilket skulle he gett en rättvisande bild av hur kraftfull hus 1-7 skulle dominera landskapsbilden. Vi har kontaktat stadsplanekontor i andra kommuner, där man är helt okunnig om begrepp som t.ex smalpunkthus och storvillor. Ett smalhus anses vara mindre än 10 m brett och beskriven "storvilla" benämns normalt flerbostadshus. Att, som beskrivs, 7 st breda och långa 6-våningshus kan "landa lätt ... utan att störa eller förstöra befintliga kvaliteter" är naturligtvis helt missvisande. Många fler likvärdiga exempel finns. Ingen bild visar den pågående och planerade mycket stora exploateringen i Danvikshems omedelbara grannskap - Finnboda, Danvikslösen, Kvarnholmen, Saltsjökvarn. Utställningen i Nacka stadshus gav vid vårt besök ingen ytterligare information än vad som finns på kommunens hemsida.

Mot bakgrund av dessa brister och felaktigheter i planhandlingarna anser vi därför att samrådsprocessen måste göras om, och då med korrekta underlag, som har förmågan att beskriva en framtida verklighet.


2.2   KVALITETSPROGRAM FÖR PLANPROCESSEN

Nacka kommun genomför enligt vår erfarenhet många enkäter bland allmännhet och direkt berörda över olika verksamheter, såsom barn- och äldreomsorg, skola m.m. Detta tycker vi är mycket lovvärt och utgår från att enkätresultaten utgör underlag i en kontinuerlig kvalitetsförbättringsprocess.

Vi efterlyser, att en kontinuerlig kvalitetsförbättringsprocess också införs i stadsplaneprocessen. Även stadsplaneprocessens resultat d.v.s. samhällsutformningen bör vara föremål för kvalitetsarbetet och kommuninvånarnas värderingar inhämtas för återmatning till kommande projekt. Vi anser att en stor förbättringspotential på detta område finns.


3.1   EV. JÄVSFÖRHÅLLANDEN OCH KOMMUNAL BESLUTSPROCESS

I tidigare planärenden har vi fått erfara att jävsförhållanden åberopats. I vissa fall har ledamöter i områdesnämnd betraktats som jäviga på grund av att de engagerat sig i ett lokalt planärende. Att enbart detta är en orsak till jäv, anser vi vara fel och helt strida mot intentionerna med bildandet av områdesnämnder, som ju motiverats med, att kännedom om lokala förhållanden, lokalt engagemang och lokal förankring av beslut skulle förbättras.

I Danvikshemsärendet har det kommit till vår kännedom, att i Stiftelsen Danviks Hospital (som har intresse av att exploatera området) är ordföranden landshövding Mats Hellström och vice ordf. länsöverdirektör Bo Hansson.

Då länstyrelsen i detta planärende bl.a.har att ta ställning till och besluta om ev. dispenser från strandskydd och riksintresse ställer vi oss undrande inför om inte en sådan intressekonflikt här finns, så att ett jävsförhållande föreligger. Om ovanstående namn och befattningar är korrekta, efterlyser vi att jävsfrågan seriöst utreds av oberoende relevant instans.

Vi ställer oss också mycket undrande till, hur Nacka kommun i detta område, som är av riksintresse för kulturminnesvården, kan föreslå nybygge av en modern privatvilla. Kommunen anger ju själv, att detaljplanens syfte är att upprätthålla ett skydd för riksintresset samt att kraven på nytillkommande bebyggelse är stora när det gäller gestaltning och anpassning till landskapsbilden.

Vi efterlyser en redogörelse över hur detta förslag initierats inom Nacka kommun, beslutsprocessen för detsamma, samt om ev. några jävsförhållanden eller andra oegentligheter kan föreligga.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/samrdanvikshem.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail: ordf@nackamiljo.se