Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2011-11-15
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 1996/82 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Remissvar angående andra samråd för förslag till detaljplan för Danvikshemsområdet, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter


Nacka Miljövårdsråd avstyrker förslaget till detaljplan och anser att ingen exploatering av nya hus får göras i området, av följande skäl i sammandrag:
 
1.1 Riksintresse för kulturmiljövården åsidosätts.
1.2 Dispensvillkor för strandskydd finns ej.
1.3 Nacka kommuns kvalitetsprogram för Stockholms norra kust 1999 följs ej.
1.4 Nacka kommuns översiksplan 2002 anger att område 2 ej skall bebyggas.
1.5 Riksintresse för nationalstadsparken åsidosätts.
1.6 Stockholms vy mot Nacka förfulas än mer.
1.7 Behov av rekreationsområde finns.
1.8 Nya byggnader.
 
Dessutom:
2.1 Samrådet bör göras om p.g.a. felaktigheter i planhandlingar.
2.2 Kvalitetsprogram för planprocessen bör förbättras.
 
Se nedan för utförligare beskrivning under resp. punkt.1.1   RIKSINTRESSE FÖR KULTURMINNESVÅRDEN

Danvikshemsområdet ingår i det område utmed kusten, som är klassat som riksintresse för kulturminnesvården. Detta borde enl. vår uppfattning vara tillräckligt för att helt avstyrka nybyggnation, och särskilt av sådan art och mängd som förslaget anger.


1.2   STRANDSKYDD

Strandskydd gäller för delar av området. För att exploatering skall kunna tillåtas måste dispens sökas för att upphäva strandskyddet.


1.3   "KVALITETSPROGRAM FÖR NACKAS NORRA KUST 1999"

Nacka kommun har tagit fram ett dokument, som man benämner "Kvalitetsprogram för Nackas norra kust". Kusten, landskapet, Danvikshems slottsliknande byggnad, den "gröna foten", de stora vattenytorna, bergsbranterna m.m. beskrivs här på ett förtjänstfullt sätt som mycket stora värden för kusten.

Vi anser att planerad exploatering står helt i strid med "Kvalitetsprogrammet för Nackas norra kust" och har svårt att förstå, hur man så kan ignorera intentionerna i dokumentet.


1.4   NACKA KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN ÅR 2002

I Nacka kommuns översiktsplan år 2002 (som fortfarande är gällande) anges, att delområde 2, dvs. området norr om seniorbostadshuset ej skall bebyggas. Som framtida markanvändning anges "naturmark".

Den fördjupade översiktsplanen anger marken som Naturområde, Riksintresse - alltså skall ingen ny byggnation göras här. Redan i planförslaget från 1988 påpekar stadsarkitekten, vikten av att området bevaras som naturmark.

F.ö. är hela planområdet betecknat som kulturvärde och riksintresse.

Vi ser inget skäl att här frångå de fastställda översiktsplanerna. Se vidare pkt 1.1-1.3 samt 1.5-1.7.

Att kommunen inte alls nämner konsekvenserna för natur- och riksintresse, utan i stället påpekar att "parvillornas husform och volym följer upp nuvarande villabebyggelse och låter bergskanten närmast farleden behålla en småskalig bebyggelsebild" är ännu ett uttryck för ganska vanlig manipulationsiver i planhandlingar. Se vidare punkt 2.1 nedan.


1.5   RIKSINTRESSE FÖR NATIONALSTADSPARKEN

Om man från Nationmalstadsparken, dvs Djurgården blickar ut mot Nackas kust möter en nedslående vy. Kompakta bostadsbyggnader av medioker arkitektonisk kvalitet pågår alldeles vid stranden. Henriksdals trista kompakta huskomplex av "miljonprojekt"-karaktär dominerar landskapsbilden bakom och i Finnboda planeras många bostadskomplex, även ute i vattnet. Allt detta förstör i hög grad upplevelsen av vattenvyn mot Nacka från Djurgården.

"Inom Nationalstadsparken får inte tillkommande anläggningar eller åtgärder skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden".

Vi anser att Nacka såsom granne till Nationalstadparken också har ett ansvar för att bibehålla och förbättra dess avsedda karaktär. Vi kan inte se annat än att Nackas stadsplanerare helt ignorerar detta.


1.6   STOCKHOLMS VY MOT NACKA

En av Stockholms främsta visuella kvaliteter anses ju av många människor från alla länder vara dess läge vid vattnet, med de många öarna och de långa stränderna bevuxna med träd och annan grönska. Vyerna från stränderna i centrala Stockholm är av mycket högt värde. Blickar man ut mot skärgården möts man dock tyvärr av det iögonenfallande förfulande och dominerande byggnaderna på Henriksdalsberget, och Nackas ambitioner är ju att i fortsättningen hårt exploatera även norra kustens stränder med början från Saltsjökvarn, vidare i Danvikshemsprojektet, Kvarnholmen och Gäddvikens stränder. Vid bl.a. Finnboda och Ryssviken vill man till och med ta vattenytan i anspråk för bostadsbyggande.

Vi anser att detta är helt fel och ödelägger Stockholms karaktär och unika skönhetsupplevelser. Exploatering av Danvikshemsområdet vore en fortsättning på denna ödeläggelse särskilt sett från Djurgårdssidan. Vi emotsätter oss därför föreslagen detaljplan.


1.7   BEHOV AV REKREATIONSOMRÅDE

Nacka Miljövårdsråd anser att området inte skall bebyggas med några nya hus, utan istället iordningställas till ett attraktivt välbehövligt parkområde.

Främsta skälet till detta är områdets unikt fina läge, högt vid stranden av Stockholms inlopp med mycket välbevarad natur och delvis ännu oförstörd kulturmiljö. De oerhört fina vyerna både ut mot skärgården, mot Djurgården och in mot Stockholms centrum. Med föreslagen plan skulle vyn mot Stockholm till en del byggas för och endast det lilla bergsområdet i nordost kunna erbjuda utblickar mot vattnet för boende och övriga. Parhusen på delområde 2 kommer ju att privatisera den delen av området och förhindra dess resurs för allmän rekreation.

Hela området måste redan idag anses vara otillräckligt för boende äldre i Danvikshem och Seniorbostadshuset. Människor dessutom av den kategorin, att man har svårigheter att komma till andra områden för naturupplevelser än just detta, främsta på grund av närheten och även att marken är relativt plan. Med de föreslagna tillkommande exploateringen medförande c:a 150 nya boende, kommer dessa ytor att bli ännu mer otillräckliga. Den mycket kraftiga exploatering som pågår och planeras i närområdet gör ju behovet av detta rekreationsområde än större.


1.8   NYA BYGGNADER

Nacka Miljövårdsråd har inga större invändningar mot att bygga vårdplatser för gruppboendet vid Övre Varis och ej heller reservationen för ev. framtida utbyggnad av 30 vårdplatser i anslutning till Danvikshems sydöstra flygel.

Kommunens övergripande bedömning i miljöredovisningen "att "detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan" kan vi inte instämma i.

Därför anser vi att övrig föreslagen nybyggnation inte kommer till stånd. I stället skall marken iordningställas som natur- och parkmark. Motivering, se punkt 1.7 ovan.

Om man nödvändigtvis skall exploatera för nya bostäder får detta göras med ett mindre antal bostäder i sluttningen söder om Seniorhuset eller nedanför sluttningen.


2.1   PLANHANDLINGAR - FELAKTIGA OCH VILSELEDANDE

Nacka Miljövårdsråd har ju genom åren studerat planhandlingar för åtskilliga stadsplaneärenden. Några gånger har vi i remissvar påpekat, att vi är mycket besvikna på, att vi i dessa så många gånger upptäckt felaktigheter, missledande, förskönande och manipulerande beskrivningar, otydliga kartor samt förskönande och missvisande perspektiv och bildmaterial. Tyvärr ser vi detta upprepas även i detta ärende.

Generellt måste man konstatera, att även här många dokument (t.ex sammanträdesprotokoll, MKB, gestaltningsprogrammet m.fl.) ofta beskriver en mycket hög ambition att ta hänsyn till kultur- och naturmiljö, riksintressen och allmännhetens behov av en god miljö m.m. Bedömningar och lösningar går dock sedan många gånger stick i stäv mot skrivningarna i särskilt de övergripande dokumenten.

I detta ärende kan vi bara nämna de felaktiga perspektiven i gestaltningsprogrammet och det saknade perspektiven från t.ex. Kvarnholmsvägen, vilket skulle ge gett en rättvisande bild av hur kraftfullt de södra husen skulle dominera landskapsbilden. Många av perspektivritningarna är i förslaget är gjorda i ett flygperspektiv, vilket vi anser vara tämligen ointressant för boende. Varför visar man inte hur de nybyggda husen kommer att se ut från marknivån? Av totalt 22 st. perspektivbilder i det s.k. gestaltningsprogrammet är 13 st. ritade från ett flygperspektiv. Dessutom visas 9 st. kartbilder på området. Uppenbart är detta inte ett förbiseende eftersom samma metod användes vid bl.a. första samrådet för Danvikshem år 2006.

Många fler likvärdiga exempel finns. Ingen bild visar den pågående och planerade mycket stora exploateringen i Danvikshems omedelbara grannskap - Finnboda slututbyggt, Danvikslösen, Kvarnholmen, Saltsjökvarn. Det är mer regel än undantag att planprojekt i Nacka delas upp i mindre områden och varje område beskrivs enligt planerad byggnation (men förskönad) medan omgivningen beskrivs som den såg ut igår. En normal läsare utan kännedom om Nacka kommuns exploateringsplaner blir då övertygad om att planerad exploatering får ganska liten påverkan på en glest exploaterad omgivning.

Då detta förekommer ofta kan vi inte uppfatta det på annat sätt än att det är en medveten strategi för exploatörer i samarbete med Nacka kommun för att försöka dölja konsekvenserna av sina exploateringsplaner.

Vi anser därför, att samrådsprocessen måste göras om, och då med korrekta underlag, som har förmågan att beskriva en framtida verklighet.


2.2   KVALITETSPROGRAM FÖR PLANPROCESSEN

Nacka kommun genomför enligt vår erfarenhet många enkäter bland allmänhet och direkt berörda över olika verksamheter, såsom barn- och äldreomsorg, skola m.m. Detta tycker vi är mycket lovvärt och utgår från att enkätresultaten utgör underlag i en kontinuerlig kvalitetsförbättringsprocess.

Vi efterlyser, att en kontinuerlig kvalitetsförbättringsprocess också införs i stadsplaneprocessen. Även stadsplaneprocessens resultat d.v.s. samhällsutformningen bör vara föremål för kvalitetsarbetet och kommuninvånarnas värderingar inhämtas för återmatning till kommande projekt. Vi anser att en stor förbättringspotential på detta område finns.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/samr2danvikshem.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se