Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2013-03-22
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 1996/82 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka


Yttrande över utställt förslag till detaljplan för Danvikshemsområdet, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter
Nacka Miljövårdsråd avstyrker förslaget till detaljplan och anser att nyexploatering av östra husen, södra husen och parvillorna måste utgå ur planen, av följande skäl i sammandrag:
 
1.1 Riksintresse för kulturmiljövården åsidosätts.
1.2 Dispensvillkor för strandskydd finns ej.
1.3 Nacka kommuns kvalitetsprogram för Nackas norra kust 1999 följs ej.
1.5 Riksintresse för nationalstadsparken åsidosätts.
1.6 Stockholms vy mot Nacka förfulas än mer.
1.7 Behov av rekreationsområde ökar med fler bostäder.
1.8 Boendemiljön för nuvarande boende försämras alltför mycket.
 
Dessutom:
2.1 Samrådet bör göras om p.g.a. felaktigheter i planhandlingar.
2.2 Kvalitetsprogram för planprocessen bör förbättras.
2.3 Ev. jävsfrågor och oegentligheter bör undersökas.
 
Se nedan för utförligare beskrivning under resp. punkt.
1.1   RIKSINTRESSE FÖR KULTURMINNESVÅRDEN

Danvikshemsområdet ingår i det område utmed kusten, som är klassat som riksintresse för kulturminnesvården. Detta borde enl. vår uppfattning vara tillräckligt för att helt avstyrka nybyggnation, och särskilt av sådan art och mängd som förslaget anger.

1.2   STRANDSKYDD

Strandskydd gäller för delar av området. För att exploatering skall kunna tillåtas måste dispens sökas för att upphäva strandskyddet.

1.3   "KVALITETSPROGRAM FÖR NACKAS NORRA KUST 1999"

Nacka kommun har tagit fram ett dokument, som man benämner "Kvalitetsprogram för Nackas norra kust". Kusten, landskapet, Danvikshems slottsliknande byggnad, den "gröna foten", de stora vattenytorna, bergsbranterna m.m. beskrivs här på ett förtjänstfullt sätt som mycket stora värden för kusten.

I samrådsredogörelsen skriver kommunen bl.a att hänsyn har tagits till att bevara grönområden och orörda bergsbranter i huvudsak. Ny bebyggelse har lagts på den övre nivån och fått en måttfull mänsklig skala och omsorg om detaljutformning.

Vi kan inte hålla med om det, utan tycker att framförallt de östra och södra husen är mycket dominerande och betydligt försämrar miljön för boende i seniorhuset. Utsikten från farleden kommer också att störas.

Vi anser att planerad exploatering står i strid med "Kvalitetsprogrammet för Nackas norra kust" och har svårt att förstå, hur man så kan ignorera intentionerna i dokumentet.

1.4   NACKA KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN ÅR 2012

Vi beklagar, att området på platån norr om seniorhuset i översiktsplanen från 2012 ändrats till tät stadsbebyggelse, men vill påminna om att översiktsplanen föreskriver att även tät stadsbebyggelse skall ha tillgång till grönområden, samt att stadsarkitekten redan i planförslaget från 1988 påpekar vikten av att området bevaras som naturmark.

F.ö. är hela planområdet betecknat som kulturvärde och riksintresse.

Att kommunen inte alls nämner konsekvenserna för natur- och riksintresse, utan i stället påpekar att "parvillornas husform och volym följer upp nuvarande villabebyggelse och låter bergskanten närmast farleden behålla en småskalig bebyggelsebild" är ännu ett uttryck för ganska vanlig manipulationsiver i planhandlingar. Se vidare punkt 2.1 nedan.

1.5   RIKSINTRESSE FÖR NATIONALSTADSPARKEN

Om man från Nationmalstadsparken, dvs Djurgården blickar ut mot Nackas kust möter en nedslående vy. Kompakta bostadsbyggnader av medioker arkitektonisk kvalitet står alldeles vid stranden. Henriksdals trista kompakta huskomplex av "miljonprojekt"-karaktär dominerar landskapsbilden bakom och i Finnboda planeras många bostadskomplex, även ute i vattnet. Allt detta förstör i hög grad upplevelsen av vattenvyn mot Nacka från Djurgården.

"Inom Nationalstadsparken får inte tillkommande anläggningar eller åtgärder skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden".

I samrådsredogörelsen skriver kommunen: Riksintresset för nationalstadsparken innebär framförallt, att hänsyn skall tas när ny bebyggelse tillkommer inom Nationalstadsparken.

Kommentaren måste tolkas så, att Nacka känner mycket litet ansvar för hur man förstör vyn över landskapet från Nationalstadsparken.

Vi anser att Nacka såsom granne till Nationalstadparken också har ett stort ansvar för att bibehålla och förbättra dess avsedda karaktär. Vi kan inte se annat än att Nackas stadsplanerare helt ignorerar detta.

1.6   STOCKHOLMS VY MOT NACKA

En av Stockholms främsta visuella kvaliteter anses ju av många människor från alla länder vara dess läge vid vattnet, med de många öarna och de långa stränderna bevuxna med träd och annan grönska. Vyerna från stränderna i centrala Stockholm är av mycket högt värde. Blickar man ut mot skärgården möts man dock tyvärr av det iögonenfallande förfulande och dominerande byggnaderna på Henriksdalsberget, och Nackas ambitioner är ju att i fortsättningen hårt exploatera även norra kustens stränder med början från Saltsjökvarn, vidare i Danvikshemsprojektet, Kvarnholmen och Gäddvikens stränder. Vid bl.a. Finnboda och Ryssviken kommer man till och med att ta vattenytan i anspråk för bostadsbyggande.

Vi anser att detta är helt fel och ödelägger Stockholms karaktär och unika skönhetsupplevelser. Exploatering av Danvikshemsområdet vore en fortsättning på denna ödeläggelse särskilt sett från Djurgårdssidan.
Vi motsätter oss därför föreslagen detaljplan.

1.7   BEHOV AV REKREATIONSOMRÅDE

Nacka Miljövårdsråd anser att området inte skall bebyggas med några nya hus, utan istället iordningställas till ett attraktivt välbehövligt parkområde.

Främsta skälet till detta är områdets unikt fina läge, högt vid stranden av Stockholms inlopp med mycket välbevarad natur och delvis ännu oförstörd kulturmiljö. De oerhört fina vyerna både ut mot skärgården, mot Djurgården och in mot Stockholms centrum. Med föreslagen plan skulle vyn mot Stockholm till en del byggas för och endast det lilla bergsområdet i nordost kunna erbjuda utblickar mot vattnet för boende och övriga. Parhusen på delområde 2 kommer ju att privatisera den delen av området och förhindra dess resurs för allmän rekreation.

I samrådsredogörelsen skriver kommunen bl. a., att de minskade friytorna kommer att kompenseras med ordnade ytor för rekreation och utevistelse, samt att den mest värdefulla rekreationsytorna finns på seniorhusets södra gård.

Nacka Miljövårdsråd anser att hela området redan idag är otillräckligt för boende äldre i Danvikshem och Seniorbostadshuset. Människor dessutom av den kategorin, att man har svårigheter att komma till andra områden för naturupplevelser än just detta, främsta på grund av närheten och även att marken är relativt plan. Med de föreslagna tillkommande exploateringen medförande över 100 nya boende, kommer dessa ytor att bli ännu mer otillräckliga. Den mycket kraftiga exploatering som pågår och planeras i närområdet gör ju behovet av detta rekreationsområde än större. Rekreationsvärdet på Seniorhusets södra gård, som kommunen anger som mest använd och värdefull kommer ju avsevärt att minska genom de dominerande södra husen, som kommer att reducera såväl trivsel, utsikt som solljus.

1.8   NYA BYGGNADER

Nacka Miljövårdsråd har tidigare inte haft invändningar mot att bygga vårdplatser för gruppboendet vid Övre Varis. Syfte och funktion tycker vi är vällovligt. Dock måste vi konstatera, att detta strider mot Kvalitetsprogrammet för Nackas norra kust genom ingrepp i "gröna foten", där avverkningar enl. uppgift redan gjorts. Vi undrar hur detta har kunnat ske. Huset kommer även att vara störande för närliggande bostadshus.

Vi har inga invändningar mot "vårdboendet" i södra slänten.

Vi är helt emot byggandet av parhusen. De kommer att förstöra området med höga naturvärden och en skyddsklassad ek och i praktiken omöjliggöra att området används som välbehövlig rekreationsyta. Husen står alldeles för tätt. Ingrepp i skyddsvärd vegetation kommer att vara nödvändig. Stödmurar krävs och husen kommer att ligga mycket nära boulebanan och planerat växthus.
Vi kan heller inte förstå hur det ursprungliga syftet, att här bygga vårdbostäder ändrats till privata bostäder.

Enl. uppgift är berget på planområdet av dålig beskaffenhet, varför det är riskfyllt med sprängningsarbeten, dels ur hållfasthetssynpunkt (med sättningar i befintlig bebyggelse) men även ur naturvårdssynpunkt på grund av avvattningar från känsliga områden. En noggrann geologisk undersökning av berget tycker vi krävs innan sprängning och exploatering kan planeras.

Kommunens övergripande bedömning i miljöredovisningen "att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan" kan vi inte instämma i.

Därför anser vi att övrig föreslagen nybyggnation inte får komma till stånd. I stället skall marken iordningställas som natur- och parkmark. Motivering, se punkt 1.7 ovan.

Vi anser att exploateringsgraden fortfarande är för hög och är ganska trötta på att åter se den mycket vanliga metoden användas även här, nämligen att först föreslå ett orimligt förslag, som man efter mångas protester minskar en aning och sedan påstår sig ha tagit hänsyn till invändningar och synpunkter.

Om man nödvändigtvis skall exploatera för nya bostäder får detta göras med ett mindre antal bostäder i sluttningen söder om Seniorhuset. Vi förordar i så fall Finnbodaberget boendeförenings senaste förslag till bebyggelse, som framtagits av arkitekt Kerstin Gåsste.

Den bästa placeringen av nya bostäder anser vi vara nedanför södra sluttningen. Infart kan då göras från finnbodaområdet. Marken söder om husen är reserverad för arbetstunnlar vid det eventuella byggandet av Österleden i framtiden. Vi är övertygade om att marken räcker till även för att placera södra husen nedanför berget.

I samrådsredogörelsen skriver kommunen att länstyrelsen delar planenhetens uppfattning, att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.

Vi anser att en betydande miljöpåverkan är uppenbar och hänvisar till punkt 2.3 nedan ang. länsstyrelsens uttalanden.

2.1   PLANHANDLINGAR – FELAKTIGA OCH VILSELEDANDE

Nacka Miljövårdsråd har ju genom åren studerat planhandlingar för åtskilliga stadsplaneärenden. Några gånger har vi i remissvar påpekat, att vi är mycket besvikna på, att vi i dessa så många gånger upptäckt felaktigheter, missledande, förskönande och manipulerande beskrivningar, otydliga kartor samt förskönande och missvisande perspektiv och bildmaterial. Tyvärr ser vi detta upprepas även i detta ärende.

Generellt måste man konstatera, att även här många dokument (t.ex sammanträdesprotokoll, MKB, gestaltningsprogrammet m.fl.) ofta beskriver en mycket hög ambition att ta hänsyn till kultur- och naturmiljö, riksintressen och allmännhetens behov av en god miljö m.m. Bedömningar och lösningar går dock sedan många gånger stick i stäv mot skrivningarna i särskilt de övergripande dokumenten.

I detta ärende kan vi bara nämna de felaktiga perspektiven i gestaltningsprogrammet och det saknade perspektiven från t.ex. Finnbodaområdet. Många av perspektivritningarna i förslaget är gjorda i ett flygperspektiv, vilket vi anser vara tämligen ointressant för de boende. Varför visar man inte hur de nybyggda husen kommer att se ut från marknivån? En förbättring i detta avseende har skett sedan samråd nr. 2, men ett markpesrpektiv från Kvarnholmsvägen och Finnbodaområdet, vilket skulle ge gett en rättvisande bild av hur kraftfullt de södra husen skulle dominera landskapsbilden vågar man sig tydligen inte på.

Många fler likvärdiga exempel finns. Ingen bild visar den pågående och planerade mycket stora exploateringen i Danvikshems omedelbara grannskap – Finnboda slututbyggt, Danvikslösen, Kvarnholmen, Saltsjökvarn. Det är mer regel än undantag att planprojekt i Nacka delas upp i mindre områden och varje område beskrivs enligt planerad byggnation (men förskönad) medan omgivningen beskrivs som den såg ut igår. En normal läsare utan kännedom om Nacka kommuns exploateringsplaner blir då övertygad om att planerad exploatering får ganska liten påverkan på en glest exploaterad omgivning.

I samrådsredogörelsen skriver kommunen om detta: ... Något krav på redovisning av omkringliggande områden finns ej ...

Nacka Miljövårdsråd tycker att en sådan redovisning är betydligt viktigare än de många redovisningarna av ganska oväsentliga detaljer såsom gatlyktor, cykelställ, markstenar m.m. samt träd på fält av missvisande storlekar, som absolut inte får plats på något utrymme inom planområdet.

En bild i flygperspektiv visas ändå i gestaltningsprogrammet över planområdet samt omkringliggande områden. Här är dock många områden obebyggda, där hus har stått många år och beslutad ny exploatering på andra områden visas ej.

Då detta förekommer ofta kan vi inte uppfatta det på annat sätt än att det är en medveten strategi för exploatörer i samarbete med Nacka kommun för att försöka dölja konsekvenserna av sina exploateringsplaner.

Vi anser därför, att samrådsprocessen måste göras om, och då med korrekta underlag, som har förmågan att beskriva en framtida verklighet.

2.2   KVALITETSPROGRAM FÖR PLANPROCESSEN

Nacka kommun genomför enligt vår erfarenhet många enkäter bland allmänhet och direkt berörda över olika verksamheter, såsom barn- och äldreomsorg, skola m.m. Detta tycker vi är mycket lovvärt och utgår från att enkätresultaten utgör underlag i en kontinuerlig kvalitetsförbättringsprocess.

Vi efterlyser, att en kontinuerlig kvalitetsförbättringsprocess också införs i stadsplaneprocessen. Även stadsplaneprocessens resultat d.v.s. samhällsutformningen bör vara föremål för kvalitetsarbetet och kommuninvånarnas värderingar inhämtas för återmatning till kommande projekt. Vi anser att en stor förbättringspotential på detta område finns.

2.3   JÄVSFÖRHÅLLANDEN OCH KOMMUNAL BESLUTSPROCESS

I tidigare planärenden har vi fått erfara att jävsförhållanden åberopats.

I vissa fall har ledamöter i nämnder betraktats som jäviga på grund av att de engagerat sig i ett lokalt planärende. Att enbart detta är en orsak till jäv, anser vi vara fel och helt strida mot intentionerna att uppmuntra och använda engagemang och lokala kunskaper.

I Danvikshemsärendet har ju beslutsprocessen för bl. a. upphävande av strandskydd och riksintressefrågorna överflyttats till länsstyrelsen i Uppsala på grund av jävsförhållanden mellan Stiftelsen Danviks Hospital (som har intresse att exploatera området) och länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsen i Uppsala har dock enl. uppgift inte gjort någon egen utredning av ärendet och inte ens besökt platsen för inspektion. Vi har därför anledning att misstänka, att jävsförhållanden fortfarande föreligger, och tycker att åtgärder måste vidtagas för att i verkligheten undanröja jävsförhållanden.

Vi ställer oss också mycket undrande till, hur Nacka kommun i detta område, som är av riksintresse för kulturminnesvården, tidigare kunnat föreslå nybygge av en modern privatvilla och nu vilja upphäva strandskyddet för en privat lägenhet. Kommunen anger ju själv, att detaljplanens syfte är att upprätthålla ett skydd för riksintresset samt att kraven på nytillkommande bebyggelse är stora när det gäller gestaltning och anpassning till landskapsbilden.

Vi efterlyser en redogörelse över hur detta förslag initierats inom Nacka kommun, beslutsprocessen för detsamma, samt om ev. några jävsförhållanden eller andra oegentligheter kan föreligga.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrdanvikshem.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se