Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2003-09-17
Nacka Miljövårdsråd

Områdesnämnden Sicklaön
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454

Remissvar beträffande program för detaljplan för Danvikshemsområdet


Nacka Miljövårdsråd anser att den föreslagna exploateringen är på tok för hög för detta område. Det är en förlust när Nackas norra kust förlorar sin gröna karaktär, från vattnet likväl som från land.

Den hårda exploateringen medför mycket hårt slitage på grönytorna. Risken är stor att, liksom i andra skogsområden i Centrala Nacka, undervegetationen försvinner, med följd att jorden eroderar och skogen inte förnyas. I bästa fall blir resultatet en sorts skogspark, i sämsta fall att klipporna blir kala när dagens träd faller för ålder eller storm.

Det är särskilt angeläget att avstå från eller minska bebyggelsen på platån norr om seniorbostäderna, i handlingarna kallat delområde 2. Där finns flera fina ekar som det är viktigt att bevara.

Det är en självklarhet att strandskyddet skall beaktas överallt. Kajerna ska utnyttjas som rekreations- och grönområden. Sjönära bebyggelse skall ej tillåtas.

I syfte att bevara så mycket som möjligt av den gröna kusten bevaras skall all bebyggelse som tillåts smyga intill berget, bakom träridåer. Detta gäller även privat tomtmark. Vi kan inte acceptera att den gröna kusten offras för att enskilda personer skall få en strålande utsikt.

Sprängning bör undvikas helt.

Bostäderna ska byggas i de lägen där de kan tillgodogöra sig solvärmen, i syfte att minska energibehovet för uppvärmning under de 8-9 kalla månaderna per år. Solpaneler rekommenderas.

Vi efterlyser en hälsokonsekvensbeskrivning.För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/danvikshem.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 161039
Fax:
Arb: 163969
E-mail:
jan@aman.pp.se