Introduktion till Trafikverkets remisser om:
Ny Skurubro

Trafikverket gjorde 2011 en vägutredning om en ny Skurubro för Motorvägstrafiken, klicka på "Arkiv".

Tidigare har Vägverket/Trafikverket givit bygget av en ny Skurubro relativt låg prioritet vilket skulle inneburit att brobygget skulle börjat tidigast om ett decennium. Nu har Nacka kommun genom att föreslå att bron delvis betalas med avgifter fått Trafikverket att tidigarelägga projektet.

Samtidigt vill man nu bygga en ny påfart vid Björknäs som skulle ersätta den nuvarande trafikfarliga påfarten, något som även bör innebära betydligt mindre risk för köer vid bron.

Alternativ som tunnel för motorvägstrafiken har Trafikverket avvisat av kostnadsskäl. Nu har man föreslagit tre alternativa sträckningar för bron, ett sydligt ca 80 m söder om nuvarande, ett mellanläge ca 40 m söder om den nuvarande bron och ett läge omedelbart intill nuvarande broar på södra sidan. Av de nuvarande broarna vill man riva den södra som är äldst så att lokaltrafiken bara har kvar en dubbelriktad bro.

Den skiss till alternativa förslag med längre söder om den nuvarande, nära den nuvarande eller helt intill den nuvarande som fanns på mötet 2011-03-16 lades långt senare upp på webben, nu ersatt av det färdiga förslaget.

Dessutom har de olika förslag på trafikplatser. Fyra alternativ:

  1. Hel trafikplats i Skuru, ingen i Björknäs.
  2. Halv Skuru väst + halv Björknäs öst.
  3. Hel Skuru + halv Björknäs väst.
  4. Halv Skuru väst + Hel Björknäs.

Ett samrådsmöte ägde rum 16 mars 2011 i Björknässkolan.

Synpunkter på samrådet om vägutredningen skulle vara inne till Trafikverket, 172 90 Sundbyberg eller stockholm@trafikverket.se senast 2011-04-16.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på vägutredningen, 2011-04-15.

Vägutredingen från 2011 finns här, klicka på "Arkiv" och fanns till 2011-09-20 utställt i Nämndhuset (Nacka stadshus) och biblioteket i Orminge.

Synpunkter på den utställda vägutredningen skulle vara inne till Trafikverket, 172 90 Sundbyberg eller stockholm@trafikverket.se senast 2011-09-20.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över vägutredningen, 2011-09-20.

Trafikverkets vägplan för ny Skurubro var utställd för granskning till 2014-12-19.

Handlingarna finns här på webben samt fanns till 2014-12-19 i Nacka stadshus, Granitvägen 15, Orminge bibliotek, Värmdö kommun, Skogsbovägen 9-11 och på Trafikverket, Solna strandväg 98, Solna.

Vägverkets representanter träffades i Orminge bibliotek tisdag 2 december 16-19 och måndag 8 december 16-19.

Synpunkter på den utställda vägplanen skulle vara inne till Trafikverket, Ärendemottagning, Region Stockholm, Box 810, 781 28 Borlänge eller med e-post till stockholm@trafikverket.se senast 2014-12-19, märk brevet med TRV 2013/82343.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över vägplanen, 2014-12-19.

I december 2015 finns ännu en möjlighet att komma med synpunkter på vägplanen innan den fastställes. Synpunkterna vid utställningen ledde bara till redaktionella ändringar. Länsstyrelsens ställningstagande.

Vägplanen för Skurubron finns här under "Aktuella handlingar".

I granskningsutlåtandet, som tyvärr inte kan läggas ut på webben, framgår bl a att Trafikverket tänkt sig att cyklister från Boohållet efter en skön nedförsbacke från Skurubron ska sakta in till 10 km/h för att klara den nya skarpa kurvan innan de svänger in under Värmdöleden. I övrigt byggs det regionala cykelstråket Värmdöstråket (Slussen-Gustavsberg) ut för en hastighet på 30 km/h.

Synpunkter på vägplanen inför fastställelse skulle vara inne till Trafikverket Ärendemottagning, Planprövning, Box 810, 781 28 Borlänge eller med e-post till stockholm@trafikverket.se senast 2015-12-18, märk brevet med TRV 2013/82343.

Synpunkter på vägplanen borde varit inne till Trafikverket senast 18 december 2015, framför synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande inför vägplanens fastställande, 2015-12-18.

Trafikverket fastställde 2016-06-10 vägplan för Skurubron, kunde överklagas senast 2016-07-12.

Nacka Miljövårdsråds överklagande av vägplanen, 2016-07-07.

Trafikverket vidhåller att man vill bygga enligt sitt förslag, 2016-10-05.

Cykelfrämjandets synpunkter på cykelbana vid planerad Skurubro, 2016-10-28.

Nacka Miljövårdsråds komplettering till Näringsdepartementet, 2016-10-28.

Regeringen avslog överklagandet 2016-12-08. De bifogade trafikverkets fastställelse av 2016-06-10.

I oktober 2017 kungör Mark- och miljödomstolen att de tar emot synpunkter på Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivningen finns här under "Aktuella handlingar".

Synpunkter på miljökonsekvenbsbeskrivningen skulle vara inne till Mark- och Miljödomstolen. Nacka tingsrätt, Box 1104, 131 26 Nacka eller till mmd.nacka.avdelning3@dom.se senast 2017-11-07, ange målets nummer M 3988-17.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter till Mark- och miljödomstolen angående miljökonsekvensbeskrivningen, 2017-11-07.

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling i ärendet 14 februari 2018 kl. 09.00. Kungörelse i DN 2018-01-16, likalydande kungörelse i NVP 2018-01-23.

Protokoll (ej dom) från huvudförhandling 2018-02-14.

Dom i Mark och miljödomstolen om miljötillstånd för ny Skurubro 2018-03-28. (Mål 3988-17)

Inför byggstarten kallar Trafikverket och Nacka kommun till öppet hus om nya Skurubron i Nacka Forums bibliotek lördag 9 november 2019 kl. 10.00-14.00.

Trafikverkets projektledare är Åse Wallin, 010-1237309.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-11-06