Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-12-18Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning
Box 810, 781 28  Borlänge
stockholm@trafikverket.se

För kännedom:   Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun
registrator.plan@nacka.se

Trafikenheten, Nacka kommun
trafik@nacka.se

Planavdelningen, Länsstyrelsen Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
registrator.tf@sll.se

Yttrande inför fastställelse av vägplan för ny Skurubro, väg 222.

Cylelbanan katastrofalt dålig, måste få bättre sträckning

Utformingen av cykel- och gångbanan på Skurusidan i Trafikverkets vägplan är katastrofalt dålig. Det pågår ett arbete med att skapa en bra cykelväg av hög kvalitet för relativt snabba cyklister genom Nacka från Danviksbron mot Gustavsberg, det regionala Värmdöstråket avsedd för hastigheter kring 30 km/h. I Trafikverkets vägplan saboteras detta genom att leda stråket i en omväg med mycket skarp kurva där Trafikverket tänkt sig att cyklisterna ska hålla 10 km/h. Vi finner det helt nödvändigt att göra om planeringen med en mjukare kurva, se figur nedan för exempel. Med tanke på att cyklister från Värmdöhållet får en ordentlig utförslöpa ned mot den planerade kurvan kan de säkert komma upp i hastigheter kring 40 km/h. Den av Trafikverket planerade skarpa kurvan skulle helt enkelt kunna bli livsfarlig.

Bättre cykelväg Skuru
        Förslag till rimligare sträckning av cykel- och gångvägar på Skurusidan.

Vilket trafikproblem vill man lösa?

Nacka Miljövårdsråd är tacksamma för att en ny påfart nu byggts från Björknäs till Skurubron. Vi uppfattar att det tidigarte problemet med köer och olyckor vid Skurubron tack vare denna ramp med accerationssträcka i stort sett är borta.

Problemet med köer på väg 222 idag verkar huvudsakligen finnas på två andra delar av vägen, dels i Värmdö kommun där nu arbete med breddning av vägen nu pågår och dels närmare Stockholm där köer i Södra länken och köer kring Danviksbron leder till köer på väg 222.

Vägverket/Trafikverket har tidigare givit relativt låg prioritet till förslaget att bygga en ny Skurubro för motorvägstrafiken. Vi tror att denna bedömning alltjämt är rimlig. En motorvägsbro skulle bara ge mindre trafikmässiga fördelar jämfört med nuvarande situation.

I övrigt bör man i syfte att minska koldioxidutsläppen försöka att se till att förbättra kollektivtrafiken så att andelen kollektivtrafikresenärer ökar. Bl a bör man överväga någon form av spårförbindelse över Skurusundet. Nacka kommun har redan gjort en studie av en förlängning av tunnelbanan till Orminge.

Buller och miljö

En motorvägsbro skulle ge betydande miljömässiga nackdeler i form av ökat buller (p g a högre hastigheter), intrång i Skuruparken och på Björknässidan m m. Vid det välbesökta av Trafikverket 18 november 2010 anordnade samrådsmötet om Skurubrofrågan visade det sig att nästan samtliga närvarande var starkt emot att nu bygga en motorvägsbro. Istället bör man förutsättningslöst undersöka om den mest rimliga åtgärden är att först bygga en spårförbindelse eller någon gång i framtiden en motorvägsbro.

Hållplats för motorvägsbussar

På Skurusidan bör det, oberoende om ny bro byggs eller inte, ordnas en möjlighet för motorvägsbussarna att stanna till på motorvägens påfarter och avfarter för att på så sätt möjliggöra byte till buss som trafikerar den mer lokala Värmdövägen. Givetvis måste busshållplatser och gångvägar planeras noggrant.

Broalternativ

Vi anser att man efter att ha utvärderat effekterna av den nya påfarten från Björknäs förutsättningslöst bör undersöka om den mest rimliga åtgärden för framtiden är att bygga en spårförbindelse, eller en motorvägsbro.

Slutsats

Sträckningen av cykelbanan på Skurusidan måste planeras om. Efter att ha genomfört och utvärderat effekterna av den nya påfarten bör man förutsättningslöst utreda behovet av ytterligare spår och vägar.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar finns på webben som http://www.nackamiljo.se/faststvagplanskurubro.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se