Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2016-07-07Till:   Regeringen
103 33   Stockholm

Sänds till:   Trafikverket, TRV 2015/103071
Ärendemottagningen, Planprövning
Box 810, 781 28  Borlänge
trafikverket@trafikverket.se


Överklagande av fastställd vägplan för ny Skurubro, väg 222, Nacka kommun.


Cylelbanan katastrofalt dålig, måste få bättre sträckning

Utformingen av cykel- och gångbanan på Skurusidan i Trafikverkets vägplan är katastrofalt dålig. Det pågår ett arbete med att skapa en bra cykelväg med god standard för relativt snabba cyklister genom Nacka från Danviksbron mot Gustavsberg, det regionala Värmdöstråket avsedd för hastigheter kring 30 km/h.

Enligt Regional cykelplan för Stockholms län framgår på sidan 26 att för god standard bör minsta kurvradie vara 40 meter. Denna plan finns tillgänglig på Trafikverkets webb på adress http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/Regional-cykelstrategi/ .

I Trafikverkets vägplan för ny Skurubro saboteras detta genom att leda stråket i en omväg med mycket skarp kurva med en radie av innerkurvan på ca 11 meter. Trafikverket har uppgivit att de tänkt sig att cyklisterna där ska hålla en hastighet kring 10 km/h.

Vi finner det helt nödvändigt att göra om planeringen med en mjukare kurva, se figur nedan för exempel. Med tanke på att cyklister från Värmdöhållet får en ordentlig utförslöpa ned mot den planerade kurvan kan de säkert komma upp i hastigheter kring 40 km/h. Den av Trafikverket planerade skarpa kurvan skulle helt enkelt bli livsfarlig.

Bättre cykelväg Skuru
Förslag till rimligare sträckning av cykel- och gångvägar på Skurusidan inritad på en av Trafikverkets skisser.

Sträckningen av cykel- och gångvägen enligt vägplanen skulle framstå som ett orimligt och mycket farligt hinder på det regionala cykelstråket. En rimligare sträckning bör kunna åstadkommas med en mycket måttlig fördyring av projektet.

Vilket trafikproblem vill man lösa?

Nacka Miljövårdsråd är tacksamma för att en ny påfart nyligen byggts från Björknäs till Skurubron. Innan den blev färdig höjdes ofta röster om att en ny Skurubro behöves snarast för att komma till rätta med problem med köer och olyckor. Vi uppfattar att dessa problem tack vare den nya rampen med accelerationssträcka i stort sett är borta.

Problemet med köer på väg 222 idag verkar huvudsakligen finnas på två andra delar av vägen, dels i Värmdö kommun där nu arbete med breddning av vägen pågår och dels närmare Stockholm där köer i Södra länken och köer kring Danviksbron leder till köer på väg 222.

Vägverket/Trafikverket har tidigare givit relativt låg prioritet till förslaget att bygga en ny Skurubro för motorvägstrafiken. Vi tror att denna bedömning alltjämt är rimlig. En motorvägsbro skulle bara ge mindre trafikmässiga fördelar jämfört med nuvarande situation.

I övrigt bör man i syfte att minska koldioxidutsläppen försöka att se till att förbättra kollektivtrafiken så att andelen kollektivtrafikresenärer ökar. Bl a bör man överväga någon form av spårförbindelse över Skurusundet. Nacka kommun har redan gjort en studie av en förlängning av tunnelbanan till Orminge.

Buller och miljö

En motorvägsbro skulle ge betydande miljömässiga nackdeler i form av ökat buller (p g a högre hastigheter), intrång i Skuruparken och på Björknässidan m m. Vid det välbesökta av Trafikverket 18 november 2010 anordnade samrådsmötet om Skurubrofrågan visade det sig att nästan samtliga närvarande var starkt emot att nu bygga en motorvägsbro. Istället bör man förutsättningslöst undersöka om den mest rimliga åtgärden är att först öka kollektivtrafikandelen.

Slutsats

Sträckningen av cykelbanan på Skurusidan enligt av Trafikverket fastställd vägplan skulle utgöra ett livsfarligt hinder på det regionala cykelstråket Värmdöstråket och måste planeras om så att kurvan blir mjukare.

Vi delar Vägverkets/Trafikverkets tidigare bedömning att ny Skurubro bör ges en lägre prioritet och kan vänta.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Denna skrivelse finns på webben som http://www.nackamiljo.se/klaganvagplanskurubro.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se