Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-12-19
Trafikverket, Ärendemottagningen
Box 810, 781 28  Borlänge
stockholm@trafikverket.se

För kännedom:   Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun
registrator.plan@nacka.se

Planavdelningen, Länsstyrelsen Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
registrator.tf@sll.se


Remissvar avseende Trafikverkets vägplan för ny Skurubro, väg 222.

Vilket trafikproblem vill man lösa?

Nacka Miljövårdsråd är tacksamma för att en ny påfart nu byggts från Björknäs till Skurubron. Vi uppfattar, i likhet med tidningen Mitt i Nacka (utdrag bifogas) att problemet med köer och olyckor vid Skurubron tack vare denna ramp med accerationssträcka i stort sett är borta.

Problemet med köer på väg 222 idag verkar huvudsakligen finnas på två andra delar av vägen, dels väster om korsningen med Gustavsbergsvägen och Ingarövägen där två körfält tvingas ihop till ett före Farstabron och dels närmare Stockholm där köer i Södra länken och köer kring Danviksbron leder till köer på väg 222.

Vägverket/Trafikverket har tidigare givit relativt låg prioritet till förslaget att bygga en ny Skurubro för motorvägstrafiken. Vi tror att denna bedömning är rimlig. En motorvägsbro skulle bara ge mindre trafikmässiga fördelar jämfört med nuvarande situation.

I övrigt bör man i syfte att minska koldioxidutsläppen försöka att se till att förbättra kollektivtrafiken så att andelen kollektivtrafikresenärer ökar. Bl a bör man överväga någon form av spårförbindelse över Skurusundet. Nacka kommun har redan gjort en studie av en förlängning av tunnelbanan till Orminge.

Buller och miljö

En motorvägsbro skulle ge betydande miljömässiga nackdeler i form av ökat buller (p g a högre hastigheter), intrång i Skuruparken och på Björknässidan m m. Vid det välbesökta av Trafikverket 18 november 2010 anordnade samrådsmötet om Skurubrofrågan visade det sig att nästan samtliga närvarande var starkt emot att nu bygga en motorvägsbro. Istället bör man förutsättningslöst undersöka om den mest rimliga åtgärden är att först bygga en spårförbindelse eller någon gång i framtiden en motorvägsbro.

Cykel- och gångbanan måste göras bättre

Utformingen av cykel- och gångbanan på Skurusidan i Trafikverkets vägplan är katastrofalt dålig. Det pågår ett arbete med att skapa en bra cykelväg av hög kvalitet för relativt snabba cyklister genom Nacka från Danviksbron mot Gustavsberg, det regionala Värmdöstråket. På Trafikverkets vägplan saboteras detta genom att leda stråket i en omväg med mycket skarp kurva. Vi finner det helt nödvändigt vid planering av en eventuell framtida bro istället ge cykel- och gångstråket en mjukare kurva och närmare väg in mot den befintligt stråk under motorvägen och dess på- och avfarter, se bild. Gång- och cykeltrafiken mot Skurusundsvägen norr om korsningen bör då få vägar både mot Skurubron och mot Värmdövägen genom Sicklaön, se bild.

Bättre cykelväg Skuru
        Förslag till rimligare sträckning av cykel- och gångvägar på Skurusidan.

Hållplats för motorvägsbussar

En möjlighet som saknas idag är att kunna byta mellan motorvägsbussar till och från Värmdö kommun och bussarna som trafikerar Boo och Sicklaön i Nacka. Vid Skuru bör det, oberoende om ny bro byggs eller inte, ordnas en möjlighet för motorvägsbussarna att stanna till på motorvägens påfarter och avfarter för att på så sätt möjliggöra byte till buss som trafikerar den mer lokala Värmdövägen. Givetvis måste busshållplatser och gångvägar planeras noggrant.

Broalternativ

Vi anser att man efter att ha utvärderat effekterna av den nya påfarten från Björknäs förutsättningslöst bör undersöka om den mest rimliga åtgärden för framtiden är att bygga en spårförbindelse, eller en motorvägsbro.

Slutsats

Efter att ha genomfört och utvärderat effekterna av den nya påfarten bör man förutsättningslöst utreda behovet av ytterligare spår och vägar.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/vagplanskurubro.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se
Mitt i Nacka om Björknäsrampen, framsida
        Mitt i Nacka 2014-11-25, framsida
Mitt i Nacka om Björknäsrampen, sidan 4
            Mitt i Nacka 2014-11-25, sidan 4