Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2017-11-07  Mark- och miljödomstolen, Mål nr M 3988-17
Box 1104
131 26   Nacka
mmd.nacka.avdelning3@dom.seAngående miljökonsekvensbeskrivning för vägplan för Skurubron, Nacka kommun.


Cykelbanan katastrofalt dålig, måste få bättre sträckning

Utformingen av cykel- och gångbanan på Skurusidan i Trafikverkets vägplan är katastrofalt dålig. Det pågår ett arbete med att skapa en bra regionalt huvudcykelstråk Värmdöstråket (Slussen-Gustavsberg) med god standard för relativt snabba cyklister, tänkt för hastigheter kring 30 km/h.

Enligt Regional cykelplan för Stockholms län framgår på sidan 26 att för god standard bör minsta kurvradie vara 40 meter. Denna plan finns tillgänglig på Trafikverkets webb på adress http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/Regional-cykelstrategi/ .

I Trafikverkets vägplan för ny Skurubro saboteras detta genom att leda stråket i en omväg med mycket skarp kurva med en radie av innerkurvan på ca 11 meter. Trafikverket uppger på sidan 18 i granskningsutlåtandet av 2015-02-27 att de dimensionerat denna kurva för 10 km/h.

Vi finner det helt nödvändigt att göra om planeringen med en mjukare kurva, se figur nedan för exempel. Med tanke på att cyklister från Värmdöhållet får en ordentlig utförslöpa ned mot den planerade kurvan kan de säkert komma upp i hastigheter kring 40 km/h. Den av Trafikverket planerade skarpa kurvan skulle helt enkelt bli livsfarlig.

Bättre cykelväg Skuru
Förslag till rimligare sträckning av cykel- och gångvägar på Skurusidan inritad på en av Trafikverkets skisser.

Sträckningen av cykel- och gångvägen enligt vägplanen skulle framstå som ett orimligt och mycket farligt hinder på det regionala cykelstråket. En rimligare sträckning bör kunna åstadkommas med en mycket måttlig fördyring av projektet.

Cykelbanan håller på att rustas upp till god standard

En nybyggd bred cykelbana med god sträckning finns nu från en punkt just utanför Trafikverkets vägplan för ny Skurubro till Ektorp. En cykelbana av god standard planeras fortsatt på Värmdövägens södra sida hela vägen till Danvikstull, smal cykelbana finns sedan tidigare. Öster om Skurubron avser man att bygga ut cykelbanan på Värmdövägens norra sida till god standard.

Trafikverkets vägplan för Skurubron saboterar cykelplanen

Skulle cykelbanan byggas på det sätt Trafikverket planerat i Vägplanen skulle detta sabotera vad Trafikverket m.fl. planerat för i den regionala cykelplanen. Ett regionalt cykelstråk utbyggt till god standard utom i en skarp kurva vid Skurubron skulle vara en skandal, särskilt som det här inte finns något hinder för att med en jämförelsevis mycket måttlig kostand utforma cykelbanan enligt god standard.

Cykelfrämjandet anser att kurvan medför mycket stora risker

Se bifogade brev från Zacharias Elinder, ordförande i Cykelfrämjandet Storstockholm. Brevet ligger även på webben som http://www.nackamiljo.se/cykelframjandetskurubro.pdf .

Stora störningar under bygget

Det framgår av MKBn att fotgängare och cyklister under många år kommer att drabbas av stora framkomlighetsproblem med olika provisoriska sträckningar under byggtiden. Att helt undvika dessa problem går inte men det är viktigt att man lägger resurser på åstadkomma rimliga provisorier som har en slät asfalt och tydlig skyltning. Alltför ofta lägger man vid vägbyggen stora resurser på att se till så att även kortvariga provisorier för biltrafiken är av god kvalitet medan fotgängare och cyklister under långa tider får leta sig fram över grus och gropar.

Cykelbanan för smal på krönet

På sidan 108 i miljökonsekvensbeskrivningen framgår att man på krönet vill göra ett område med sittplatser och vegetation. Detta kan vara trevligt och lämpligt men det framgår att man på en sträcka kraftigt smalnar av cykelbanan långt under den standard som förutsättes för regionala huvudcykelstråk. Sittplatser och vegetation får plats även om cykelbanan har full bredd, eventuellt kan området istället göras något längre.

Slutsats

Sträckningen av cykelbanan på Skurusidan enligt av Trafikverket fastställd vägplan skulle utgöra ett livsfarligt hinder på det regionala cykelstråket Värmdöstråket och måste planeras om så att kurvan blir mjukare. Cykelbanan måste hålla rimlig bredd överallt.

Vi anser därför inte att föreliggande miljökonsekvensbeskrivning kan godkännas.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Denna skrivelse ligger även på webben som
http://www.nackamiljo.se/tommdomskurubro.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se