Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2011-04-15


Trafikverket
172 90  Sundbybarg

Kopia: MSN, Planenheten, KFKS 2009/55 214,
  Nacka kommun, 131 81   Nacka
AB Storstockholms Lokaltrafik, 105 73   Stockholm


Remissvar avseende vägutrednig för ny Skurubro, väg 222.


Nacka Miljövårdsråd är positiva till att en ny påfart byggs från Björknäs till Skurubron. I övrigt bör man i syfte att minska kodioxidutsläppen försöka att se till att förbättra kollektivtrafiken så att andelen kollektivtrafikresenärer ökar. Bl a bör man överväga någon form av spårförbindelse över Skurusundet.

Vilket trafikproblem vill man lösa?

Vi tror att de köer som nu förekommer både på Värmdöleden och Värmdövägen vid Björknäs i huvudsak beror på den dåliga påfarten som saknar accelerationssträcka. Därför tror vi att trafiksituationen kommer att förbättras påtagligt när den nya påfarten tagits i bruk så att problemet med köer och olyckor minskar påtagligt.

Vägverket/Trafikverket har tidigare givit relativt låg prioritet till förslaget att bygga en ny Skurubro för motorvägstrafiken. Vi tror att denna bedömning är rimlig. En motorvägsbro skulle bara ge mindre trafikmässiga fördelar jämfört med föreliggande förslag till ny påfart. Trafiken mot Stockholm kommer i rusningen ändå att hejdas av köer närmare Stockholm.

En motorvägsbro skulle ge betydande miljömässiga nackdeler i form av ökat buller (p g a högre hastigheter), intrång i Skuruparken och på Björknässidan m m. Vid det välbesökta av Trafikverket 18 november 2010 anordnade samrådsmötet om Skurubrofrågan visade det sig att nästan samtliga närvarande var starkt emot att nu bygga en motorvägsbro. Istället bör man förutsättningslöst undersöka om den mest rimliga åtgärden för framtiden är att bygga en spårförbindelse, en motorvägstunnel eller en motorvägsbro.

Buller

Tyvärr skulle en motorvägsbro sannolikt ge kraftigt ökat buller i närheten av bron, såväl Skuruparken som i närbelägna bostäder.

Broalternativ

Vi anser att man efter att utvärderat effekterna av den nya påfarten från Björknäs bör förutsättningslöst undersöka om den mest rimliga åtgärden för framtiden är att bygga en spårförbindelse, en motorvägstunnel eller en motorvägsbro.

Av de givna tre förslagen till motorvägsbro verkar det norra förslaget att bygga bron omedelbart söder om den nuvarande bron vara minst skadligt för miljön, det ger mindre ingrepp i Skuruparken och även på björknässidan. Bron bör i så fall utformas på ett sätt som liknar de nuvarande Skurubroarna så att brokomplexet visuellt ger ett samlat intryck.

Trafikplatser

En möjlighet som sakas idag är att kunna byta mellan mototvägsbussar till och från Värmdö kommun och bussarna som tafikerar Boo och Sicklaön i Nacka. Björknäs skulle vara en lämplig plats för en sådan bytesmöjlighet. Om man i alternativet med fullständig trafikplats i Björknäs och halv (väst) i Skuru kunde få en sådan möjlighet till stånd vore detta en fördel på lång sikt. Givetvis måste busshållplatser och gångvägar planeras noggrant.

Slutsats

Efter att ha genomfört och utvärderat effekterna av den nya påfarten bör man förutsättningslöst utreda behovet av ytterligare spår och vägar.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/skurubro.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se