Introduktion till frågan om:
Detaljplan för Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget i Boo.

Man vill bygga bostäder och kontor nere vid vattnet vid Telegrafberget i Boo. Det ligger i nordvästra Boo och kan nås via en smal och brant väg från Kummelbergets industriområde.

Förslaget skulle allvarligt påverka det sedan länge planerade Skarpnäs naturreservat.

Vid sitt sammanträde 2004-01-28 beslöt Områdesnämnden Boo med röstsiffrorna 6 mot 4, en avstod, att tillstyrka en startpromemoria för bebyggelsen. Fyra av ledamöterna, två från (s) och en från vardera (v) och (mp) reserverade sig mot beslutet.

Startpromemorian, finns på kommunens webbsidor.

Nacka Miljövårdsråd skrev tillsammans med tre andra natur- och miljöföreningar till kommunstyrelsen och protesterade, 2004-02-13.

Ett samrådsmöte ägde rum 18 maj 2006 klockan 18.00 i konferenslokalen Fatlagret i Telegrafberget (3 km från närmaste bussförbindelse).

Programförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2006-06-30 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på programförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka senast 2006-06-30. Nacka miljövårdsråd beviljades en veckas respit med svaret.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på programförslaget, 2006-07-06

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2008-05-26 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Planförslaget presenterades vid ett samrådsmöte i Nacka Stadshus, Granitvägen 11, sammanträdesrum Erstavik, måndagen den 28 april 2008, kl 18.30.

Nytt i samrådsförslaget är 138 platser för fritidsbåtar, breddad väg till området genom Skarpnäs blivande naturreservat samt att bussarna nu inte alls ska gå ner i området utan vända på krönet (där tankbilarna lastade olja när det var oljehamn) som ligger ca 55 meter över havet. Dessutom ville SL inte vill trafikera platsen eftersom trafikunderlaget skulle bli för litet.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2001/108 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-05-26.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2008-05-26.

Det första utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-10-14 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Nytt i första utställningsförslaget var att antalet bostäder har utökats betydligt till 300, detta för att SL ska gå med på att köra buss till området, bussen kommer dock att vända på krönet (där tankbilarna lastade olja när det var oljehamn) som ligger ca 55 meter över havet.

Synpunkter på första utställningsförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2001/108 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2009-10-14.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över första utställningsförslaget, 2009-10-14.

Det andra utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-11-08 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Nytt i andra utställningsförslaget är att de högt belägna villorna som skulle ha synts särskilt påtagligt från Stockholms inlopp utgått eftersom Länsstyrelsen inte beviljade undantag från strandskydd för detta område. Antalet båtplatser har reducerats till 40 men med en antydan att detta kan komma att utökas senare. Man har nu trängt in 300 bostäder på det reducerade området eftersom SL ställer detta antal som villkor för att köra buss varje halvtimme i rusningen från det att området är helt utbyggt.

Synpunkter på andra utställningsförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2001/108 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-11-08.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över andra utställningsförslaget, 2010-11-08.

Nuvarande presentation av detaljplanen som vann laga kraft 2015-10-21

Man vill anlägga vattenledningar från Lidingö, anlägga kaj, bygga ut en pir, muddra m.m. vid Telegrafberget. För denna vattenverksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken. Därför håller man ett samråd inför tillståndsansökan.

Kungöreslse om samråd inför tillståndsansökan, 2016-09-27.

Samrådsunderlag inför tillståndsansökan för vattenverksamhet

Synpunkter inför tillståndsansökan skulle lämnas skriftligen senast 2016-10-20 till Iterio AB, Att: Maria Ekberg, Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm eller bättre med e-post till Maria.Ekberg@iterio.se, telefon 08-410 363 09.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på samråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet, 2016-10-20.

Kommunens handläggare är Linnéa Olofsson, 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-20