20004-02-13
 
Saltsjöbadens Naturskyddsförening
Naturskyddsföreningen i Nacka
Boo Miljö-och Naturvänner
Nacka Miljövårdsråd
Kommunstryrelsen i Nacka
131 81 Nacka

Ang planerna på exploatering av Telegrafberget i Boo

Ovanstående föreningar vill härmed framföra sina skarpaste protester mot planerna på exploatering av det s.k. Telegrafberget med omgivningar i Skarpnäs i Boo.
Behovet av natur för människors rekreation är numera väl dokumenterat. Det är också visat att avståndet mellan bostad och grönområde inte får vara för långt om området skall bli välfrekventerat.
Boo är dåligt försett med större grönområden i de boendes närhet. För ormingeområdet finns Skarpnäs, mellan Orminge och Nackas norra kust. Denna rest av orörd natur har planerats att bli ett naturreservat under flera år. En skötselplan skulle upprättas ( ett förslag finns ) och fastställas av fullmäktige i kommunen. Så har emellertid ej skett och vi, i Nacka naturengagerade och säkert också många av Nackas boobor, har undrat var "skon har klämt".
Uppenbarligen handlar det om den planerade exploateringen av området mellan Kummelbergets industriområde och kusten. Denna planerade bebyggelse delar effektivt av det tänkta naturreservatet i två halvor. Om förslaget genomförs skulle det naturligtvis bli nödvändigt att bredda den nuvarande vägen för att bereda plats för bussar, gångbanor m.m. Etthundrafemtio bostäder och 10 000 kvadratmeter kontorsytor kommer att generera ett konstant trafikbuller över området och därmed effektivt förta betydande delar av rekreationsvärdet.
Det finns ingen naturlag som säger att bara för att en plats en gång ianspråktagits för något ändamål så skall framledes så åter få ske i evärdliga tider. Boo har dramatiskt förändrats under de sista 30 åren, ett behov av större naturområden för rekreation har framsprungit som inte var för handen när oljecisternerna en gång lokaliserades till denna, då avlägsna, plats.
Våra föreningar tycker området är synnerligen illa valt för bostadsexploatering ur flera aspekter, således inte bara för att det tänkta naturreservatet blir styckat och bullerstört. All bebyggelse - bostäder, kontor eller industri - som läggs i utkanten av befintligt vägsystem genererar onödig trafik (och onödiga utsläpp) och är svåra att kollektivtrafikförsörja (ex Skogsö och Älgö i Saltsjöbaden). Det handlar inte bara att komma till och från arbetet, det handlar lika mycket om resor till "dagis" skolor och butiker.
Att tillåta denna exploatering kan bara tolkas så att politikerna inte riktigt förstått vare sig behovet den urbaniserade nutidsmänniskans har av ett stycke rimligt tyst och "orört" natur i sin närhet, eller den onödiga trafik som exploatering i perifera områden genererar.
Att orörd natur dessutom kan ha ett värde i sig är ytterligare en aspekt, som vi dock inte vill utveckla i detta sammanhang.


För: Saltsjöbadens Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka,
Boo Miljö och Naturvänner och Nacka Miljövårdsråd
 

Björn Strehlenert