Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2006-07-06
Nacka MiljövårdsrådOmrådesnämnden Boo
Planenheten
Nacka kommun
131 81   NackaRemissvar angående program för detaljplan för Telegrafberget i Boo.

Vi har granskat förslaget främst ur miljövårdssynpunkt inklusive dess inverkan på blivande naturreservat Skarpnäs.

Den tänkta exploateringen innebär ca 150 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet. Markägare, Telegrafberget KB har ansökt om planläggning.

Transprtproblem, olämpligt kollektivtrafikläge

Telegrafberget har ett ur kollektivtrafiksynpunkt mycket olämpligt läge vilket gör området olämpligt för exploatering med bostäder. Busstrafik till "utlastningen" på en höjd av ca 56 m.ö.h. är möjlig, däremot tror vi att SLs ledbussar skulle har mycket stora problem att året om ta sig upp från föreslagen bussvändplats, ca 38 m.ö.h.

Området motiverar inte busstrafik med rimlig turtäthet. Föreslagen båttrafik kommer i praktiken bara att bli ett mindre viktigt komplement.

Eftersom området inte kan förväntas ha skola eller livsmedelsaffär kommer transportproblemen för de boende att bli mycket stora, i synnerhet för dem som inte kör bil.

Intrång i Skarpnäs blivande naturreservat

Bostäder i Telegrafberget skulle tvinga fram en breddning av Skarpövägen som skär genom det sedan 1999 föreslagna naturresevatet, rimligen krävs en gång- och cykelbana samt belysning för att kunna erbjuda en acceptabel trafikstandard för skolbarnen. Detta skulle medföra betydande ingrepp i det föreslagna naturreservatet. Denna planerade bebyggelse skulle effektivt dela av det tänkta naturreservatet i två halvor.

Vi anser det synnerligen viktigt att naturreserrvatet blir inrättat och fastställt före en eventuell detaljplan för Telegrafberget.

Ökad trafik på Skurubron

Trafikanslutningen till Skurubron är idag skrämmande och blir alltmer kaotisk. De långa påfartsköerna med såväl bil som buss upplever de flesta Boo-bor dagligen. Detta förorsakar idag svåra miljöproblem i form av avgaser och förorenad luft. Bebyggelse i detta läge kan förväntas leda till en mycket hög andel bilåkande, vilket kommer att förvärra situationen.

Medför stora framtida kostnader för kommunen

Områdets synnerligen branta terräng samt långa avstånd till livsmedelaffär, skola och annan service kan förväntas medföra betyande extra kostnader för kommun och landsting i framtiden i form av bl.a. färdtjänst och skolskjuts. Den synnerligen branta backen ned mot stranden utgör ett allvarligt hinder även för den som är lätt rörelsehindrad och troligen i praktiken omöjlig att forcera med rullator eller rullstol. Om en allmän hiss eller bergbana med samma låga funktionssäkerhet som den i Nacka Strand skulle anläggas här ändrar det inte situationen nämnvärt.

Sammanfattning

Nacka Miljövårdsråd vill härmed framföra sina skarpaste protester mot planerna på exploatering av Telegrafberget i Boo för bostadsändamål. Strandskyddet för området måste respekteras.

Beslut om Skarpnäs naturreservat måste fattas innan någon detaljplan tas.För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/progrtelegrafberg.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se