Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2008-05-26
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2001/108 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   NackaRemissvar angående detaljplan för Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget i Boo.

Vi har granskat förslaget främst ur miljövårdssynpunkt inklusive dess inverkan på blivande naturreservat Skarpnäs.

Den tänkta exploateringen innebär 29 villor, 17 radhus och 139 lägenheter, summa 185 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet. Vidare föreslås 138 båtplatser, huvudsakligen vid nytillkommande pontoner.

Transprtproblem, olämpligt kollektivtrafikläge

Telegrafberget har ett ur kollektivtrafiksynpunkt mycket olämpligt läge vilket gör området olämpligt för exploatering med bostäder. Som vi förutsåg i vårt svar på programmet visade det sig inte möjligt att låta SLs bussar gå ner till då föreslagen vändplats på ca 38 m.ö.h. utan nu föreslås bussen vända vid "utlastningen" på en höjd av ca 55 m.ö.h. medan närmare hälften bostäderna har sin entré på kajen ca 2 m.ö.h. Som jämförelse ligger platsen högst upp på berget där den optiska telegrafen låg på ca 62 m.ö.h.

Området motiverar inte busstrafik med rimlig turtäthet och enligt uppgift i lokaltidning är SL därför inte intresserat av att upprätta bussförbindelse till området. Eventuell båttrafik kommer i praktiken bara att bli ett mindre viktigt komplement.

Eftersom området inte kan förväntas ha skola eller livsmedelsaffär kommer transportproblemen för de boende att bli mycket stora, i synnerhet för dem som inte kör bil.

Strandskydd och riksintressen

För området gäller strandskydd och tre riksintressen: Kulturmiljö, Kust och skärgård samt Farled. Vi finner inte att det föreligger skäl för att exploatera området då detta står i strid med dessa skydd och intressen.

Intrång i Skarpnäs blivande naturreservat

Bostäder i Telegrafberget tvingar fram en breddning av Skarpövägen som skär genom det sedan 1999 föreslagna naturresevatet, med gång- och cykelbana samt belysning. Detta skulle medföra betydande ingrepp i det föreslagna naturreservatet. Stora delar av reservatet skulle bli bullerstört och stört nattetid av vägens belysning. Denna planerade bebyggelse och väg skulle effektivt dela av det tänkta naturreservatet i två halvor.

Vi anser det synnerligen viktigt att naturreserrvatet blir inrättat och fastställt före en eventuell detaljplan för Telegrafberget.

Bevara hamnresursen

Telegrafberget utgör en djuphamn för fartyg av betydande storlek. Med stigande oro för av bl a koldioxidutsläpp orsakad global uppvärmining samt stigande bränslepriser kan i sådan plats åter förväntas bli efterfrågad som hamn för varutransporter. Sjötrafik utgör ju det bränslesnålaste transportalternativet. Platsen bör därför bevaras på ett sätt som tillåter att den åter kan användas som hamn i framtiden. För detta krävs även utrymmen på kajen och för närbelägna lagerlokaler.

Medför stora framtida kostnader för kommunen

Områdets synnerligen branta terräng samt långa avstånd till livsmedelaffär, skola och annan service kan förväntas medföra betyande extra kostnader för kommun och landsting i framtiden i form av bl.a. färdtjänst och skolskjuts. Den synnerligen branta backen ned mot stranden utgör ett allvarligt hinder även för den som är lätt rörelsehindrad och troligen i praktiken omöjlig att forcera med rullator eller rullstol. Om en allmän hiss eller bergbana med samma låga funktionssäkerhet som den i Nacka Strand skulle anläggas här ändrar det inte situationen nämnvärt.

Sammanfattning

Nacka Miljövårdsråd vill härmed framföra sina skarpaste protester mot planerna på exploatering av Telegrafberget i Boo för bostadsändamål. Strandskyddet och riksintressena för området avseende Kulturmiljö, Kust och skärgård samt Farled måste respekteras.

Nya bostäder bör överhuvudtaget inte byggas på platser långt från service och skolor eller på platser som inte kan få god kollektivtrafikförsörjning, därför bör inte Telegrafberget bebyggas med bostäder.

Beslut om naturreservat Skarpnäs måste fattas innan en eventuell detaljplan tas.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande
Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/telegrafberg.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se