Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2010-11-08
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2001/108 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Yttrande över för andra gången utställd detaljplan för Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget i Boo.


Nacka Miljövårdsråd har granskat förslaget främst ur miljösynpunkt inklusive dess inverkan på blivande naturreservatet Skarpnäs samt ur riksintresse i kulturellt hänseende.

Transportproblem, olämpligt kollektivtrafikläge

Telegrafberget har ett ur kollektivtrafiksynpunkt synnerligen olämpligt läge ur flera synvinklar, dels är det mycket brant, dels ligger området "avlägset". SL säger att med c:a 300 bostäder kan dom tänka sig 30-minuterstrafik i rusningstid. Detta kommer att leda till en intensiv biltrafik till och från området eftersom en så gles turtäthet inte är tillfyllest för ett modernt hushåll. Bussen kommer att vända ovanför området, 54 m över havet - bostäderna ligger till stor del nere på kajen, 2 meter över havet. Hur skall äldre och personer med barnvagnar klara detta vintertid? Färdtjänst kommer att bli ett nödvändighet för många tror Nacka Miljövårdsråd. Detta skall betalas av skattemedel.

Strandskydd och riksintressen

För området gäller strandskydd och tre riksintressen: Kulturmiljö, Kust och skärgård samt Farled. Bygget kommer att kraftigt förändra karaktären på området framhålls i flera yttranden. Vi tvekar om huruvida Nacka kommun har det "moraliska mandatet" att tillåta detta bygge som innebär oåterkallelig skador på berget som vetter mot Stockholms norr infart.

Intrång i Skarpnäs blivande naturreservat

Exploateringen av Telegrafberget tvingar fram en breddning av Skarpövägen som skär genom det sedan 1999 föreslagna naturreservatet, därtill kommer gång- och cykelbana samt belysning. Detta medför betydande ingrepp i det föreslagna reservatet. Området blir bullerstört och "ljusstört" och förlorar mycket av sitt tänkta värde som naturrekreationsområde.

Vi anser, trots detta, det viktigt att naturreservatet blir inrättat och fastställt före en eventuell detaljplan för Telegrafberget.

Bevara hamnresurser.

Nedanför Telegrafberget finns en djuphamn för fartyg av betydande djupgående. Med stigande oro för av bl. a. av koldioxidutsläpp orsakad global uppvärmning samt stigande bränslepriser kan sådana hamnplatser åter förväntas bli efterfrågade för varutransporter. Sjötransport utgör det bränslesnålaste transportalternativet. Platsen bör enl. vår mening, bevaras på ett sätt som tillåter att den åter kan användas som hamn i framtiden.

Medför stora kostnader i framtiden för kommunens skattebetalare.

Områdets osedvanligt branta terräng samt långa avstånd till affärer, skola och annan service kan komma att medföra extra kostnader för kommun och landsting i form av färdtjänst och skolskjuts.

Den synnerligen branta backen ned mot stranden utgör ett allvarligt hinder även för den som är lätt rörelsehindrad och är troligen omöjlig att forcera med rollator eller rullstol. Det förefaller som att möjligheten att färdas en del av höjdskillnaden med hiss endast kommer att erbjudas boende, medan besökare tvingas använda den branta backen till och från kajen.

Sammanfattning

Nacka Miljövårsråd vill framföra sin skarpaste protester mot denna osedvanligt olämpliga exploatering. Riksintresset för kulturmiljön är det tyngsta argumentet. Det ur kommunikationssynpunkt olämpliga läget är också att viktigt skäl att inte förverkliga planen. Området går ej att exploatera på ett hållbart sätt.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta yttrande ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrtelegrafberg2.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se