Information om remiss angående:
Förslag till bildande av naturresevat Skarpnäs

Man föreslår att det skogsområde som finns norr och väster om Orminge bildar naturreservat Skarpnäs. Området går ner till havet och omfattar flera sjöar, bl a Vittjärn och större delar av Glasbrukssjön och Myrsjön. Områden som nu är bostads- eller industriområden har inte inkluderats.

Det första förslaget fanns utställt i nämndhuset och på biblioteken i Forum och Orminge. Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-12-10.

Remissförslaget från 1999 finns inte på webben men ett reviderat förslag från 2000 fanns på webben till 2016-06-13.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande naturreservat Skarpnäs, 1999-12-10.

Andra samrådsversionen av naturreservatsförslaget fanns i Nacka Stadshus och biblioteket i Forum till 2014-09-14 samt fanns under många år på kommunens webb om Skarpnäs, tyvärr har de tagit bort den. Men här finns den faktiskt ändå!

Synpunkter på andra reservatsförslaget skulle vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, NRN 2013/40-265 Registrator, 131 81 Nacka senast 2014-09-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra samrådet, 2014-09-14.

Efter att ha hanterat synpunkter sände i augusti 2015 naturreservatsnämnden (NRN) detta reviderade förslag till beslut.

I september 2015 sänds istället denna kraftigt krympta version av naturreservatet från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) till kommunstyrelsen (KS) för behandling 2015-09-28.

Nacka Naturskyddsförening, Boo Miljö- och Naturvänner och Nacka Miljövårdsråd sänder denna skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter, 2015-09-25.

Beslut om reservat fattades i kommunfullmäktige (KF) 2015-10-19 men överklagades.   Beslutshandlingar inklusive mycket information om naturen i området.

Kommunens sida om Skarpnäs naturreservat. Här fanns reservatförslag men det togs bort 2019-12-16.

I skogsområdet finns ett stort industriområde, Kummelberget, som man nu vill utvidga på naturreservatets bekostnad genom att ta i anspråk delar av den i delvis strandskyddade naturvärdesklassade naturen som tidigare föreslogs att ingå i Skarpnäs naturreservat. Här vill man anlägga en stenkross som kommer att störa rerservatet.

Tredje samrådsversionen av naturreservatsförslaget finns här på kommunens webb. och fanns i Nacka Stadshus och biblioteket i Forum till 2014-09-14.

Synpunkter på tredje reservatsförslaget skulle vara inne till registrator@nacka.se eller NTN 2021/140, Registrator, 131 81 Nacka senast 2022-03-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på tredje samrådet, 2022-03-14.

KF beslöt att göra området till naturreservat, 2022-06-20.

Kungörelae i DN 2022-09-09 om att beslutet kan överklgas, senast 2022-09-30.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Kommunens handläggare är Eliabeth Hedin, 7188000. (Handläggare 1999-2000 var Åsa Bemark Wilke, 7189385).

Senast ändrad av Jan Åman 2022-10-25