Introduktion till remissen:
Detaljplan för Kummelbergets verksamhetsområde.

Man vill utöka ett befintligt stort verksamhetsområde ut i omgivande skogsområde som planerats bli Skarpnäs naturreservat. I detta område vill man anlägga en stenkross.

Här finns information om de olika förslagen att bilda och försöka besluta om Skarpnäs naturrreservat (under perioden 1999 till 2022).

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2022-03-22 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett digitalt samrådsmöte hålls 8 mars 2022 17.00 - 18.30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2019/60, 131 81 Nacka, senast 2022-03-22.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2022-03-22.

Kommunens handläggare är planarkitekt Alexander Erixson, 08-718 77 35 och projektchef Lisa Bergdahl.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-03-22