Introduktion till remissen:
Detaljplan för förtätning av Kummelbergets verksamhetsområde.

Man vill förtäta det befintliga verksamhetsområdet i Kummelberget.

Här finns information om de olika förslagen att bilda och försöka besluta om Skarpnäs naturrreservat (under perioden 1999 till 2022).

Kummelberget, utökning. Man vill i ett annat ärende utöka Kummelbergets yta på bekostnad av omgivande natur.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2024-01-15 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls 14 december 2023 16.30 - 18.30 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2023-206, 131 81 Nacka, senast 2024-01-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2024-01-14.

Kommunens handläggare är planarkitekt Alexander Erixson, 08-718 77 35.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-01-25