Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-09-14
Nacka MiljövårdsrådNacka kommun
Registrator
NRN 2013/40-265
131 81  Nacka
registrator@nacka.seRemissvar avseende andra samrådsförslaget till bildande av naturreservat Skarpnäs


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av remissunderlaget för ovan nämnda reservatsförslag och vill framföra följande:

Vi tillstyrker bildandet av detta naturreservat.


Namnfrågan

Vi föreslår att reservatet får namnet "Naturreservat Orminge".

Skarpnäs är ett namn som i praktiken inte går att lokalisera, det förekommer i praktiken bara som fastighetsbecteckning på ett antal fastigheter med mycket få boende och är inte utsatt på någon vanlig karta. Det finns en detaljerad karta över området upprättad av orienterare i Järla och Ravinen med visst ekonomiskt stöd från kommunen, kartan heter helt naturligt "Ormingebladet".

Skarpnäs har en historia, man avsåg länge att anlägga en Skarpnäs villastad. När bebyggelsen till sist kom till stånd blev det huvudsakligen flerbostadshus och man valde, vad vi förstår för att undvika förväxling med Skarpnäck, namnet "Orminge" istället för "Skarpnäs" på den nya bebyggelsen.

Namnet Orminge har också en historia och är taget efter den huvuddel av ön Värmdö där platsen ligger, Ormingelandet. Övriga huvuddelar av ön heter Farstalandet (söder om Gustavsberg), Värmdölandet (öster om Ålstäket) och Fågelbrolandet (söder om Strömma kanal).

Detta naturreservat blir ett av Nackas större, att jämföra med Nackareservatet, Nyckelviken och Velamsund. Troligen vet de flesta Storstockholmare var de tre existerande större reservaten ligger medan en mycket liten andel av dessa kan placera Skarpnäs, däremot vet de troligen var Orminge ligger.

Namnet "Naturreservat Skarpnäs" skulle kunna ge upphov till många missförstånd och osäkerhet om var området ligger.

Vår slutsats är att det är att föredra att ge det nya reservatet namnet "Naturreservat Orminge".


Markförlagd högspänningsledning genom området

Vi motsätter oss inte att högspänningskabeln mellan Lidingö och transformatorstationen nära Boo f.d. kommunalhus markförlägges men vi har synpunkter på hur detta görs. Vi motsätter oss bestämt huvudförslaget från Pöyry SwedPower AB att spränga sig fram utanför Kummelbergets industriområdes staket. En sådan dragning skulle medföra betydande och bestående skador inom det aktuella naturreservatsområdet.

En dragning enligt deras alternativ 3 som följer Skarpövägen till Ormingeringen skulle ge betydligt mindre skador på reservatet, problemen med extisterande ledningar inom industriområdet måste vara ett lösbart problem.

Vid dragning utefter Skarpövägen bör man beakta att det är olämpligt att lägga en sådan kabel under en blivande gång- och cykelbana. Om skolbarn regelbundet använder denna gång- och cykelväg kommer de att vistas långa tider i kabelns magnetfält. Pöyry SwedPower AB redovisar att magnetfältet 1,5 meter över mark, d.v.s. i en vuxens huvudhöjd, i medeltal blir 0,55 µT (mikroTesla) vilket överstiger de 0,4 µT som är rekommenderat maximalt fält på plats där man stadigvarande vistas, däremot redovisar de inte att magnetfältet då blir 0,85 µT en meter över marken, 1,6 µT en halv meter ovan mark och 3,4 µT vid markytan. Barn skulle alltså påverkas av många gånger kraftigare magnetfält än rekommenderat för platser där man stadigvarande vistas. Elsäkerhetsverket rekommenderar att skolor, daghem och lekplatser inte bör läggas på platser med mer än 0,2-0,3 µT.

Magnetfältet kan reduceras genom ett system med fem kablar istället för tre kablar, se vårt remissvar av 2013-09-13 som finns tillgängligt på www.nackamiljo.se/markkablarboo.html, att lägga kablarna djupare skulle givetvis också reducera megnetfälten.


Reservatets avgränsning

Vi anser att det obebyggda område i anslutning till Kummelbergets industriområde (väster om Montörvägen) som undantagits i reservatsförslaget bör ingå i reservatet.

På flera ställen i anslutning till Kummelbergets industriområde har industrierna brett ut sig utanför sitt område och in på den kommunala mark som nu föreslås bli naturreservat. Vi anser att kommunen måste se till att industrierna håller sig till sin mark och i möjligaste mån återställer marken till utsprungligt skick samt att kommunen måste beivra missbruk av kommunens mark, blivande reservatsmark.

Det är viktigt att Skarpövägen väster om Kummelbergets industrområde ingår i reservatet, annars skulle reservatet delas i två icke sammanhängande delar. Möjligheten för både männskor och djur att passera över Skarpövägen utan onödiga hinder, som t ex bergsskärningar, är viktig.

Vidare är det viktigt att området sydväst om Möjavägen ingår i reservatet i föreslagen omfattning samt att återstoden av detta område bibehåller sin status av "Park, allmän plats" som slås fast i gällande detaljplan, Spl 75. Stigarna söder om Möjavägen är viktiga ingångar från centrala Orminge mot reservatet, bebyggelse här skulle allvarligt kunna försämra reservatets tillgänglighet.


Områdesbestämmelser

Vi anser att bestämmelse C5 ska ändras från förbjudet att "cykla annat än på stig eller anlagd väg om ej annat anges" till "cykla annat än på väg eller anlagd stig om ej annat anges".


Skötselplan

Det är viktigt att Booleden söder om Myrsjön upprustas till en sådan standard att den är framkomlig för gående. Idag är den på vissa platser endast framkomlig för klättrare.

I sektionen "Anordningar för frilustsliv" står på tre ställen "Ormingevägen", ska vara "Ormingeringen".


Utställningen

Vi finner det synnerligen anmärkningsvärt och nonchalant mot allmänheten att man inte ställt ut detta reservatsförslag i nämaste bibliotek, Orminge bibliotek. Det första samrådsförslaget för detta reservat (med svarstid till 1999-12-10) ställdes givetvis ut även på Orminge bibliotek. Alla detaljplaneförslag och alla tidigare reservatsförslag har alltid brukat ställas ut på närmaste bibliotek.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta yttrande finns på webben som http://www.nackamiljo.se/skarpnas2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se