Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2016-10-20
Iterio AB
Att: Maria Ekberg
Östgötagatan 12
116 25  Stockholm
Maria.Ekberg@iterio.se

Kopia:     Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka, miljoenheten@nacka.se
Miljöenheten, Lidingö stad, registrator@lidingo.seSynpunkter på Samrådsunderlag - Tillståndsansökan vattenverksamhet vid Telegrafberget i Boo.


Iterio AB avser att inför HSBs byggen upprätta en tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Den innefattar bl.a. vatten- och avloppsledning till Brevik på Lidingö, rivning, pålning, utfyllnad i vatten, anläggande av kaj, schaktning och muddring vid Telegrafberget.

Strandskydd

På en karta i samrådsunderlaget (sid 21) anges strandskyddade områden i Lindingö. Vi finner det mycket anmärkningsvärt att man inte någonstans specificerat vilka områden i Nacka som är strandskyddade. I områdets omedelbara anslutning gäller ett utökat strandskydd till 300 meter.

I det detaljplanerade området i Telegrafberget är ingalunda strandskyddet upphävt i hela området utan endast i vissa delar. Det verkar till exempel som de platser där man avser att anlägga slänt under vatten samt riva en dykdalb ligger inom strandskyddat område. Givetvis råder strandskydd (100 m) i havet där ledningarna avses att läggas på botten.

Dagvatten

Ett dagvattenutsläpp planeras. Avser man att släppa ut dagvattnet från området helt orenat? Nacka Miljövårdsråd anser att det behöver anordnas ett lokalt omhändertagande av dagvatten för att i rimlig mån rena dagvattnet från föroreningar.

Grumling

Vi är oroade över den grumling som uppstår vid muddring, det är av stor vikt att grumling så långt som möjligt undvikes.

Buller

Vi befarar att buller under arbetet kommer att störa både i Skarpnäs naturreservat (beslutat men överklagat) och på Lidingö utefter den närliggade kusten. Vi anser att det krävs bullerdämpande åtgärder, en bullerutredning borde göras.

Föroreningar

Området är förorenat efter tididare oljeverksamhet. Det är mycket viktigt att förorenad mark saneras och att detta görs utan att föroreningar sprids till omgivningen. Sedimenten måste provtas före vattenverksamhet.

Vattennivå

I samrådsunderlaget noteras att landhöjningen är 3,8 mm/år. Betydligt viktigare är att ta hänsyn till att havsvattennivån kan komma att höjas kraftigt p.g.a. global uppvärmning.

Omgivande natur och kultur

Som bekant är det beslutat att omgivningen ska vara ett naturreservat, där finns höga naturvärden och kurturvärden. Vid alla arbeten i Telegrafberget måste hänsyn tas så att omgivningen inte påverkas.


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman, ordförande
ordförande


Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/vattentelegrafberg.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se