Introduktion till ärendet:
Bygglov och strandskyddsdispens för återuppbyggnad av stuga 70 i Skuruparken

Ett bygglov för att återuppbygga stuga 70 i Skuruparken har sökts. En stranskyddsdispens beviljade kommunen på delegation 14 april 2020.

För den utdragna frågan om att göra Skuruparken till naturreservat se här.

Ritning till ansökan om bygglov och strandskyddsdispens.
Skuruparken med läget för stuga 70 markerat.
Bilder på stuga 70 från 1976 och 2007.

Synpunkter på förslaget till bygglov skulle vara vara inne till registrator.bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-04-22, ange B 2020-290.

Nacka Miljövårdsråds yttrande angående bygglovet, 2020-04-22.

Nacka kommun beviljade strandskyddsdispens för stuga 70 redan den 14 april, beslutet kan överklagas senast den 7 maj 2020.
Beslutet gäller för en vinterbonad stuga på 25 m2 samt veranda om 5 m2.

Överklagande av strandskyddsdispensen skulle vara vara inne till miljoenheten@nacka.se eller Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-05-07, ange M 2020-406.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av strandskyddet, 2020-05-07, dnr 22931-2020.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott gav 2020-05-13 bygglov till en ny stuga 70 i Skuruparken, kan överklagas senast 2020-06-18.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av bygglovet, 2020-06-18, dnr 403-27329-2020.

Länsstyrelsen beslöt att avslå yrkandet om inhibition, 2020-07-20.

Länsstyrelsen beslöt att avslå Nacka Miljövårdsråds och Skurparkena vänners överklaganden av både bygglov och strandskyddsdispens, 2020-10-08. Beslutet kan överklagas.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-10-13.