Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2020-05-07


Till:   Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se
Sänds till:   Nacka kommun
Miljöenheten
131 81   Nacka
miljoenheten@nacka.se

Kopia:   Planenheten   registrator.plan@nacka.se


Överklagan av strandskyddsdispens för ny stuga 70 i Skuruparken, Sicklaön 73:10, Nacka, dnr M 2020-406.


Nacka Miljövårdsråd yrkar på att den strandskyddsdispens som beviljats på delegation av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2020-04-14 § 2020-178 för ny stuga 70 i Skurparken upphävs.

Skuruparken har länge planeras bli naturreservat. Platsen för den föreslagna byggnaden ligger i standskyddat grönområde.

Den tidigare nu brunna stuga 70 hade byggts ut efter det att standskyddet införedes på platsen vilket fotodokumentation utvisar. Av allt att döma skedde denna utbyggnad utan vare sin bygglov eller strandskyddsdispens.

Ansökan visar en stuga med spis, toalett och tjocka väggar, d.v.s. en vinterbonad stuga, till skillnad mot den tidigare stugan. Stugorna i Skuruparken har aldrig varit tänkta för vinteranvändning. De ursprungliga stugorna var vikbara, veks ihop på hösten och vinterförvarades i ett magasin till våren. Ett mer uttryckligt förbud mot att övernatta i stugorna vintertid är en regel som finns i många koloniområden, en sådan regel borde införas för Skuruparkens stugor.

Stugorna i Skuruparken har tillkommit utan bygglov och utan ordnad plan för vägar, avlopp etc. Av miljöskäl finner vi det därför helt orimligt att bevilja bygglov för denna byggnad i ett grönområde.

Enligt PBL måste sökanden kunna visa att marken är lämplig för ändamålet. Enligt 2 kap. 5§ PBL följer att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. att ordna vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering och förebygga vattenföroreningar. En kommun får inte bevilja bygglov om man inte kan visa att miljökvalitetsnormerna följs.

Strandskyddsdispens får endast ges om (i) det finns särskilda skäl och (ii) om det enskilda intresset väger över det allmänna intresset att strandskyddet upprätthålls. Det finns inget särskilt skäl för att bevilja dispens. Det enskilda intresset väger inte heller över det allmänna intresset. Vi konstaterar vidare att stor restriktivitet skall iakttas vid dispensärenden. Området tillhör de primära rekreationsområdena enligt 4 kap 2 § miljöbalken. En dispens skulle försämra allmänhetens tillgång till området både på kort och lång sikt. Området är vidare av särskild betydelse för naturvården och friluftslivet. Då skall dispens aldrig beviljas. Området omfattas av riksintresse för kust och skärgård enligt 3 och 4 kap. miljöbalken för sina samlade natur- och kulturvärden.

Det är mycket anmärkningsvärt att beslutet, som är av principiell betydelse, tagits på delegation av en handläggare istället för i nämnden. Detta torde strida mot 38 § punkten 3 i kommunallagen 2017:725. Förfarandet innebär att man försvårar för allmänheten att påverka och få kännedom om beslutet eftersom det inte redovisas i nämndens föredragningslista och inte tydligt redovisas i protokollet.

Platsen ligger i en skogssluttning och saknar vägförbindelse. Den föreslagna vinterbonade stugan kräver att mycket byggmaterial transporteras till platsen vilket kan leda till att det kommer att begås brott mot terrängkörningslagen samt risk för att marken skadas av transporter.

Nacka Miljövårdsråd motsätter sig bestämt att bygglov och strandskyddsdispens beviljas.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/klaganstrskyddstuga70.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se