Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2020-04-22


Nacka kommun
Bygglovsenheten
131 81  Nacka
registrator.bygglov@nacka.se

Kopia:   Miljöenheten  miljoenheten@nacka.se

Yttrande över förslag till bygglov för ny stuga 70 i Skuruparken, dnr B 2020-290.


Skuruparken har länge planeras bli naturreservat. Platsen för den föreslagna byggnaden ligger i standskyddat grönområde.

Den tidigare nu brunna stuga 70 hade byggts ut efter det att standskyddet införedes på platsen vilket fotodokumentation utvisar. Av allt att döma skedde denna utbyggnad utan vare sin bygglov eller strandskyddsdispens.

Bygglovsansökan visar en betydligt större stuga med spis och tjocka väggar, d.v.s. en vinterbonad stuga. Stugorna i Skuruparken har aldrig varit tänkta för vinteranvändning. De ursprungliga stugorna var vikbara, veks ihop på hösten och vinterförvarades i ett magasin till våren. Ett mer uttryckligt förbud mot att övernatta i stugorna vintertid är en regel som finns i många koloniområden, en sådan regel borde införas för Skuruparkens stugor.

Stugorna i Skuruparken har tillkommit utan bygglov och utan ordnad plan för vägar, avlopp etc. Av miljöskäl finner vi det därför helt orimligt att bevilja bygglov för denna byggnad i ett grönområde.

Enligt PBL måste sökanden kunna visa att marken är lämplig för ändamålet. Enligt 2 kap. 5§ PBL följer att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. att ordna vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering och förebygga vattenföroreningar. En kommun får inte bevilja bygglov om man inte kan visa att miljökvalitetsnormerna följs.

Strandskyddsdispens får endast ges om (i) det finns särskilda skäl och (ii) om det enskilda intresset väger över det allmänna intresset att strandskyddet upprätthålls. Det finns inget särskilt skäl för att bevilja dispens. Det enskilda intresset väger inte heller över det allmänna intresset. Vi konstaterar vidare att stor restriktivitet skall iakttas vid dispensärenden. Området tillhör de primära rekreations- områdena enligt 4 kap 2 § miljöbalken. En dispens skulle försämra allmänhetens tillgång till området både på kort och lång sikt. Området är vidare av särskild betydelse för naturvården och friluftslivet. Då skall dispens aldrig beviljas. Området omfattas av riksintresse för kust och skärgård enligt 3 och 4 kap. miljöbalken för sina samlade natur- och kulturvärden.

Närmaste grannstugan, stuga 45, brändes ner av ägaren för att ersätta den med en modernare och större stuga. Bygglov bör inte hanteras förrän polisutredningen klargjort anledningen till branden av stuga 70 och att man tar hänsyn till polisutredningens resultat.

Nacka Miljövårdsråd motsätter sig bestämt att bygglov och strandskyddsdispens beviljas. Om ägaren inte är ansvarig för att den gamla stugans brand skulle man kunna överväga att tillåta en enkel stuga i samma storlek och utförande som den stuga som fanns på platsen vid tiden för strandskyddets införande.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/stuga70skurupark.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se