Introduktion till remissen:
Saltsjöbadens båtklubbs har sökt bygglov och strandskyddsdispens för en ytterligare flytbrygga, Baggensudden 2:1

Saltsjöbadens båtklubb har ansökt om bygglov och strandskyddsdispens en småbåtshamn bestående av en 44 m lång flytbrygga vid Pålnäsvägen 22-23. De vill även anlägga båttvätt i Baggensviken.

Bygglovsansökan finns här men inte på kommunens webbsidor.

Synpunkter på bygglovsförslaget skulle vara vara inne till registrator.bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, B2016-401, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-06-15. Strandskyddsärendet har beteckning M 2015-000852.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över ansökan, 2016-04-15.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt 2016-04-20 att tillåta bryggan, kan överklagas senast 2016-05-27.

Nacka Miljövårdsråd överklagar strandskyddsdispensen för bryggan till Länsstyrelsen, 2016-05-18.

Nacka Miljövårdsråds komplettering av överklagandet av strandskyddsdispensen för bryggan, 2016-06-27.

Länsstyrelsen avslog överklagandet av bygglovet 2016-10-07, kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen avslog överklagandet av strandskyddet 2016-10-26, kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av strandskyddet till Mark- och miljödomstolen, 2016-11-21.

Nacka Miljövårdsråds komplettering av överklagan av strandskyddet till Mark- och miljödomstolen, 2016-12-22.

Mark- och miljödomstolen avslog vårt överklagande, 2017-09-04.


Båtbottentvätten har använts utan att de gitiga färgerna samlats upp. Bryggan har inte använts på det sätt som angavs i tillståndsansökan, vilket motiverade dispens för den.

Skrivelse till kommunen om båtbottentvätten och bryggan, 2018-11-15.

Kommunens handläggare var bygglovshandläggare Jan Öström och miljöplanerare Petter Söderberg, 7189394.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-11-15