Introduktion till remissen:
Detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, dnr 2014-12434 (Tidigare S-Dp 2011-01580-54).

I samband med utställning av detaljplan för Slussen har bussterminalen planeras i ett nytt läge under Katarinaberget och har därför fått en separat detaljplan.

Bussarna ska som nu närma sig Slussen på Stadsgårdsleden men dyka ner i en viadukt under Saltsjöbanan och in under Katarinaberget i en stor ny "grotta" på en nivå 2 m under havsytan.

Bussarna får fickor i stil med snedparkering för att ta på passagerare. Vid avgång måste de backa ut. Man kan undra hur det går att backa ut med ledbussar som ju är mycket svåra att styra när man backar, särskilt ed tanke på att i nuvarande tidatabell kan det avgå upp till fem bussar samma minut.

Gångarna mellan buss och tunnelbaneperrong blir länge än nu, det är mycket svårt att förstå de planerade gångvägarna från presenterade ritningar. Det förefaller som att man först måste ta sig upp till Katarinavägen nivå, 14 m.ö.h. för att sedan ta trapporna ned till tunnelbaneperrongen eller ta en lång omväg till den nu använda uppgången i norr.

Första detaljplaneförslaget finns numer här på Stockholms webbsidor. Det är en del av Slussenförslaget som visades till 2011-06-19 i Sjömanshemmet vid Slussen, Peter Myndes Backe 3.

Synpunkter på första samrådsförslaget skulle ha inkomit senast 2011-06-19 skriftligen till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20   Stockholm, via e-post till stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första samrådsförslaget om bussterminal vid Slussen, 2011-06-17.

Det första utställningsförslaget finns numer här Stockholms webbsidor och fanns till 2012-02-27 på Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Bussterminales utförande är väsentligt ändrat jämfört med samrådsversionen.

En modell av bussterminalen var utställd på Stadsmuseet vid Slussen (entréavgift krävdes ej) 31 januari till 26 februari 2012 tisdag - söndag 11-17, torsdag 11-20, obs stängt måndagar. Personal från projektet finns på plats kl. 15-20 torsdagarna 2, 9, 16 och 23 februari för att svara på frågor.

Synpunkter på första utställningsversionen skulle ha inkomit senast 2012-02-27 (förlängt från ursprungliga 2012-02-13) skriftligen till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20   Stockholm, eller via e-post till stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över första utställningsförslaget om bussterminal vid Slussen, 2012-02-27.

Nacka Miljövårdsråds överklagande över Stockholms stads beslut om bussterminal vid Slussen, 2012-07-10.

Det första utställningsförslaget fick efter överklagannden underkänt av Mark- och Miljödomstolen 2013-12-06 och högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen 2014-03-31.

Ett andra samrådsförslag presenteras 2016.

Andra samrådsförslaget finns här på Stockholms webbsidor samt fanns till 2016-07-12 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls tisdag 14 juni 2016 16.00-20.00 i Medborgarhuset, Medborgarplatsen 8.

Synpunkter på andra samrådsförslaget skulle ha inkomit senast 2016-07-12 skriftligen till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20  Stockholm, via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se, ange diarienummer 2014-12434.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra samrådsförslaget om bussterminal vid Slussen, 2016-07-12.

Det andra granskningsförslaget finns här på Stockholms webbsidor samt fanns till 2016-11-16 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Synpunkter på andra granskningsförslaget skulle ha inkomit senast 2016-11-16 skriftligen till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20  Stockholm, via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se, ange diarienummer 2014-12434.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över andra granskningsförslaget om bussterminal vid Slussen, 2016-11-16.

Stockholms kommunfullmäktige antog version två av bussterminal i Katarinaberget 2017-03-20, anslaget 2017-03-28. Beslutet kan överklagas senast 2017-04-18.

Nacka Miljövårdsråds överklagande av Stockholms stads beslut 2017-03-20 om bussterminal vid Slussen, 2017-04-18.

Stockholms stad har yttrat sig och vi som överklagat kan komma med yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål nr P 2576-17, Box 1104, 131 26 Nacka strand, mmd.nacka.avdelning3@dom.se, svar senast 2017-11-16.

Nacka Miljövårdsråds komplettering av överklagandet av bussterminal vid Slussen, 2017-11-16.

Mark- och miljödomstolen avslog vårt överklagande 2018-02-02, beslutet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen senast 2018-02-23.

Detaljplanen för bussterminalen vann laga kraft, 2018-05-04.

Stockholms stads projektchef är Fredrik Meurling, 50827255.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-12-13