Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2011-06-17

Stockholms Stadsbyggnadkontor
Registraturen
Box 8314
104 20   Stockholm

För kännedom:
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,
Planenheten, Nacka kommun, 131 81   Nacka


Remissvar angående detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, S-Dp 2011-01580-54.


Nacka Miljövårdsråd vill här framföra nedan följande synpunkter på förslaget till ny bussterminal vid Slussen som ju berör oss nackabor i högsta grad.

Nacka och Värmdö är två kranskommuner till Stockholm som växer snabbt. De allmänna kommunikationen med Stockholm sker i dag och kommer med till visshet gränsande sannolikhet även under överskådlig framtid att ske med buss och i någon mån med tåg. Målet blir som nu Slussen även om man kan tänka sig att vissa bussar går direkt "upp på stan".

Den nuvarande bussterminalen är funktionell även om miljön är milt sagt schavig, problemen börjar när resenärerna skall upp på tunnelbaneperrongen. Systemet med att bussarna slipper backa är bra även om passagerarna tvingas korsa bussarnas färdväg.

I samband med utställningen av detaljplan för Slussen har bussterminalen planeras i ett nytt läge under Katarinaberget och har därför fått en separat detaljplan. Bussarna ska som nu närma sig Slussen på Stadsgårdsleden men dyka ner i en viadukt under Saltsjöbanan och in under Katarinaberget i en stor ny "grotta" på en nivå 2 m under havsytan.

Beklagligtvis framgår det i stort sett inte alls hur bussterminalen kommer att se ut av den modell och övrig information som visats i Sjömanshemmet under samrådstiden. Särskilt svårt är att få klart för sig hur man tänkt sig att gångvägarna mellan bussterminalen och tullelbaneplattformarna ska utformas. Det är mycket svårt att förstå de planerade gångvägarna från presenterade ritningar.

Gångvägarna mellan buss och tunnelbaneperrong blir uppenbarligen betydligt länge och krångligare än idag. Det förefaller som att man först måste ta sig upp från bussterminalens nivå, 2 m under havsytans nivå till Katarinavägen nivå, 14 m.ö.h. för att sedan ta trapporna ned till tunnelbaneperrongen eller upp till mellanplanet på södra utgången (mot Götgatsbacken) och ta trapporna ner därifrån eller ta en lång omväg till den nu använda uppgången i norr.

Betyligt bättre vore givetvis om man från bussterminalen skulle kunna ta sig nedifrån bussterminalen med rulltrappor och hissar direkt upp till tunnelbaneplattformarna.

Bussarna planeras få fickor i stil med snedparkering för att ta på passagerare. Vid avgång måste de backa ut. Förslaget att bussarna tvingas backa ut vid avfärd är vi tveksamma till. Redan vid nuvarande trafikmängd avgår ibland fem bussar under samma minut från bussterminalen samtidigt som nya bussar kör fram till avgångshållplats. Att backa med ledbussar är alltid mycket svårt, att klara detta med så många bussar i rörelse samtidigt verkar som en närmast omöjlig uppgift, vi befarar att den föreslagna bussterminalen inte kommar att klara av trafikbehovet.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/slussenbuss.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se