Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2012-02-27


Stockholms Stadsbyggnadkontor
Registraturen
Box 8314
104 20   Stockholm

För kännedom:   Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81   Nacka

Yttrande över utställd detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, S-Dp 2011-01580-54.

Nacka Miljövårdsråd vill här framföra nedan följande synpunkter på förslagen till bussterminal i Katarinaberget även om den ligger i Stockholm. Nacka och även Värmdö är ju synnerligen beroende av denna terminal.

Våra funderingar kan sammanfattas under tre punkter. Byggtiden, ekonomin samt funktionaliteten.

Byggtiden

Det är närmast ofattbara mängder berg som skall sprängas och fraktas bort. Kommer byggnader ovanför berget t.ex. Katarina kyrka att klara fyra års daglig sprängning?

Vart skall berget fraktas och finns det krosskapacitet för att krossa allt detta berg? Finns det transport och bergsprängningskapacitet för detta bygge om samtidigt Förbifart Stockholm skall byggas?

Om busstermnalen byggs på föreslaget sätt är det väsentligt att den färdigställs innan den nuvarande terminalen tas ur bruk.

Ekonomin

Vem skall betala detta? Om SL tvingas betala kommer sannolikt andra investeringar i allmänna kommunikationer att få stå tillbaka i många år.

Funktionaliteten

Funktionaliteten är väl det som berör vår förening mest. Under denna punkt finns mängder av frågetecken från vår sida och vi kan inte ta upp alla här utan vill peka på några som vi tycker väsentliga.

Den mest uppenbara svagheten är gångvägarna från bussterminalen till tunnelbaneperrongen - det är ett egendomligt åkande upp och ner i rulltrappor. Det mest logiska torde vara att angöra tunnelbaneperrongerna underifrån. Detta kan inte vara någon ekonomisk orimlighet mot bakgrund av de enorma kostnader som hela bygget totalt belöper sig till.

De busspassagerare som inte skall med tunnelbanan får antingen åka med rulltrappor upp till Götgatan eller gå ut på Katarinavägen. Att komma upp på Götgatan verkar inte vara något större problem, om alla rulltrappor fungerar - det torde för övrigt vara en mindre del av bussresenärerna som skall dit. Resandeströmmen ut på Katarinavägen verkar emellertid föga genomtänkt. Det blir för trångt både i tunnelgången och på gatan utanför.

Utgången vid trappan till Saltsjöbanans urspungliga perrong med plankorsning över spåret reser frågetecken avseende säkerheten.

Att bussar på väg ut från terminalen regelbundet tvingas stanna för rött ljus före utfart på Stadsgården i en trång och brant uppförsbacke verkar vara ett allvarligt problem.

Att bussarna måste backa ut vid avfärd är vi tveksamma till. Redan vid nuvarande trafikmängd avgår ibland fem bussar under samma minut från bussterminalen samtidigt som nya bussar kör fram till avgångshållplats. Att backa med ledbussar är alltid mycket svårt, att klara detta med så många bussar i rörelse samtidigt verkar som en närmast omöjlig uppgift.

Ett inte helt oväsentlig spörsmål är hur ordningen skall upprätthållas på bussterminalen, risken finns att terminalen blir en värmestuga där hyfsat folk känner obehag kvällstid.

Sammantaget

Nacka Miljövårdsråd känner stor tveksamhet till förslaget trots sin futurism och tror att en bussterminal på i stort samma plats som i dag torde vara det bästa både ekonomiskt och funktionellt. Vi anser således att planen för Slussen måste omarbetas.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrslussenbuss.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se