Introduktion till remissen:
Detaljplan för Prästkragens väg, fastigheten Bo 1:608 m fl i Boo/Lännersta

Man vill bygga för småindustri- kontors- eller handelsändamål i ett grönområde i förlängningen av Prästkragens väg i Boo/Lännersta söder om Värmdöleden.

Förslaget innebär att gång- och cykelbron över Värmdöleden får en extremt tvär sväng och att gångstigen från Rävgrytevägen mot denna bro blir betydligt längre.

Hanteringen av detta förslag har varit anmärkningsvärd. Det tycks inte finnas något Start-PM och man vägrade trots flera påpekanden att lägga ut förslaget på den webbsida där all pågående detaljplanering i Boo ska ligga förränn 23/1 2013, långt efter samrådstidens början. Ärendet borde ha legat på denna sida sedan ett Start-PM togs. På detta sätt har allmänhetens insyn allvaligt försvårats.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2013-02-15 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2004/644 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-02-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2013-02-15.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2013-11-06 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2004/644 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-11-06.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2013-11-06.

Gällande detaljplan, vann laga kraft 2014-04-17.

Kommunens handläggare är Alexander Erixson, 7187735.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-08-31