Introduktion till remissen:
Detaljplan för f.d. Graninge stiftsgård, Kil 1:5

Man vill göra om före detta Graninge Stiftsgård i Boo till ett bostadsområde med 180 bostäder, varav 54 blir för vård- och omsorgsboende. Området ligger naturskönt vid Baggensfjärden men långt till kollektivtrafik, 10-15 minuters promenad till hållplats Kihls gård.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett samrådsmöte i Graninge huvudbyggnad 14 januari 2015 kl. 17-19, presentationen sker 17.30-18.00. Den 24 januari visades de kulturhistoriska byggnaderna klockan 11.00 och 12.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-01-31 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2013/751-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-01-31.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-01-31.

Det förstagranskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2015-06-02 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på första granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2013/751-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-06-02.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över första granskningsförslaget, 2015-06-02.

Då kommunen ändrat i första granskningsförslaget under granskningens gång vad gäller parkering och strandskydd skickar man nu ut förslaget på granskning en andra gång. Svaren från första granskningen kommer att kvarstå.

Andra granskningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2015-07-26 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på andra granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2013/751-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-07-26.

Detaljplanen vann laga kraft 2015-12-16.

Kommunens handläggare är Lena Nordenlöw 7189381 och Helena Fältén, 7189663.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-12-28