Introduktion till remissen:
Detaljplan för Vikingavägen 42.

På villatomten Vikingavägen 42 (Baggensudden 15:2) vill man dela tomten och uppföra ännu en bostad.

Samrådsförslaget finns inte tillgängligt på kommunens webbsidor eller på något bibliotek men finns här:
Inbjudan
Planbeskrivning
Plankarta

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2012/12, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2021-01-11.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2021-01-11.

Granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2022-04-12 i Nacka stadshus, men inte på något bibliotek.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2020/12, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2022-04-12.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2022-04-12.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antog planen 2022-05-18.

Detaljplanen vann laga kraft 2022-10-14.

Kommunens handläggare är projektledare är planarkitekt Emilie Hellström, 7189598.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-10-19