Introduktion till remissen:
Detaljplan för Fasanvägen.

Man vill bygga två bostadshus med ca 50 lägenheter söder om Ugglevägen.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett digitalt samrådsmöte 25 februari 2021 kl. 17.00-19.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2021-02-25 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2015/25-214, 131 81 Nacka senast 2021-03-25.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på samrådsförslaget, 2021-03-25.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2023-03-30 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2015-25, 131 81 Nacka, senast 2023-03-30.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på granskningsförslaget, 2021-03-30.

Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen 2024-03-18.

Kommunens handläggare är planarkitekt Erik Melin 08-7189464.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-12-27