Introduktion till remissen:
Detaljplan för Tennishall vid samskolan i Tattby.

På platsen ligger nu en liten fotbollsplan, naturmark väster om skolan (utanför planområdet) kommer att tas i anspråk för ny forbollsplan.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2021-12-02 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Saltsjöbaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, MSN 2021/3, 131 81 Nacka, senast 2021-12-02.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2022-05-24 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Saltsjöbaden.

Synpunkter på granskningsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, MSN 2021/3, 131 81 Nacka, senast 2022-05-24.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2022-05-24.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt att anta planen, 2022-08-31.

Kommunens handläggare är planarkitekt Kristina Källqvist, 08-7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-09-06