Introduktion till förslaget:
Mobilmast med tre teknikbodar på Telegrafberget

28 januuari 2020 föreslås en 36 m hög mobilmast på Telegrafberget. Den föreslås placeras på Skarpnäs 2:1, ca 60 meter norr om den plats där en optisk telegraf stod 1795-1866. Hela fastigheten Skarpnäs 2:1 omfattas av strandskydd, platsen är en nyckelbiotop. Det har föreslagits att återuppbygga upp den optiska telegrafen som ett kulturellt minnesmärke, nu kan det bli en mobilmast istället. Området har föreslagits ingå in Skarpnäs naturreservat med bestämmelser mot att uppföra byggnad, mast eller anläggning samt mot att anlägga ledning.
Karta och fotomontage. Den orange triangeln markerar den plats där den optiska telegrafen stod.
Ansökan   Teknikbodar   Kontrollplan   Kungörelse, NVP 2020-01-28.

Enligt kungörelsen kan handlingar begäras från stadsbyggnad@nacka.se och skall finnas tillgängliga på stadsbyggnadservice, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka till och med den 11 februari 2020.

Trots begäran 29 januari fick vi inte ta del av handlingar förränn 5 februari, efter en dryg vecka !

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller hellre med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2020-02-11, ange diarienummer B 2020-1541.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2020-02-11.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslöt 2020-02-19 att ge strandskyddsdispens samt att ge bygglov, dock i oenighet med reservationer.

Bygglovet kan överklagas till Länsstyrelsen, senast 2020-04-28.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av bygglovet, 2020-04-28. Diarienummer 21384-2020.

Länsstyrelsen beslöt att avslå överklagandet 2020-05-14, kan överklagas till Mark- och miljödomstolen senast 2020-06-03.

Nacka Miljövårdsråds överklagan till Mark- och miljödomstolen, 2020-06-03. Beteckning 403-21384-2020.

Mark- och Miljödomstolen beslöt att avslå vårt överklagande, 2020-09-15, kan överklagas.


Nacka kommuns sida om master och torn för mobiltelefoni som togs bort hösten 2015 såg ut så här. Innehåller bl a regler för bedömning och om medborgarnas rätt att påverka.

Nacka kommuns beslut om vägledning för bygglovpröving av master, torn och antenner för mobiltelefoni.


Om en 48 m hög mast söder om Duvnäs station, norr om Saltsjöbadsleden, februari 2018.

Om en 212 m hög tredje Nackamast för kommersiell rundradiosändning, juli 2017.

Om en 42 m hög mobilmast på f.d. Porsmosseverkets område, Kummelnäs, juli 2017.

Om en 42 m hög mobilmast vid Hasseludden 2016.

Om en 150 m hög tredje Nackamast för kommersiell rundradiosändning november 2015.

Om detaljplan för en 50 m hög mobilmast på Älgös högsta punkt augusti 2015.

Om mobilmast på Boo IP mars 2015.

Om mobilmast på Skuru IP juni 2014.

Om mobilmastansökningar mars 2014.

Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-09-15